Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Peep Aaviksoole
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2004 korraldus number 2179
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2004 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

      3. november 2004 nr 2179-k

 

 

Volituse andmine Peep Aaviksoole

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2,  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskirja punktid 1.3.1, 1.4.9 ja 1.5.3, 15. juuni 2000 otsuse nr 214 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“ ning 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“

 

 

1. Volitada Tallinna linna nimel Tallinna linna ja vee-ettevõtjateks määratud äriühingute vahel sõlmitavatele teenuslepingutele alla kirjutama Tallinna abilinnapead Peep Aaviksood.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2003 korralduse nr 2368-k “Volituse andmine Jüri Ratasele“ punkt 1.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Jüri Ratasele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär