Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosa ehitusmääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 28.10.2004 määrus number 36
Jõustumine:04.11.2004
Kehtetuks tunnistamine:09.06.2019
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2006 - 09.06.2019 [RT IV, 08.08.2013, 48]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tvk m 30.05.2019 nr 11 [RT IV, 06.06.2019, 45 - jõust. 09.06.2019]

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.06.2006 nr 35 jõust. 22.06.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

28. oktoober 2004 nr 36

 

 

 

 

Nõmme linnaosa ehitusmääruse kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29, Planeerimisseaduse § 5, Ehitusseaduse § 19 lg 4, Tallinna linna ehitusmääruse § 3 lg 1 p 1 ja § 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

 

 

 

 

 

     

1. Kinnitada Nõmme linnaosa ehitusmäärus vastavalt lisale.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 4. novembril 2004.

 

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004

määrusega nr 36

LISA

 

Nõmme linnaosa ehitusmäärus

 

 

I Peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nõmme linnaosa ehitusmääruse eesmärk ja reguleerimisala

(1)     Nõmme linnaosa ehitusmääruse (edaspidi ehitusmäärus) eesmärk on kehtivatele planeerimis- ja ehitusala õigusaktidele tuginedes anda Nõmme linnaosa iseärasusest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid planeerimise ja ehitamise osas.

(2)     Ehitusmääruse järgimine on oluline eeldus hea ehitustava kujunemiseks Nõmmel ja Nõmme säilimiseks valdavalt miljööväärtusliku metsalinnana ning Nõmme linnaosa keskkonna- ja miljööomadustele tugineva kinnisvaraväärtuse stabiilseks säilimiseks ja kestvaks kasvuks.

(3)      Ehitusmääruses sätestatud piirangud ja nõuded planeerimisel ning ehitamisel on tingimuslikud. Nimetatud piiranguid ja nõudeid mõistetakse lähteandmetena, mida võib põhjendatud vajaduse korral muuta, tagades huvitatud isikute ning avalike huvide arvessevõtmise ja tasakaalustamise.

(Tvk m 15.06.2006 nr 35 jõust. 22.06.2006)

(4)      Miljööväärtuslike alade säilimiseks ning liikluskorralduse täpsustamiseks antakse Nõmme linnaosa üldplaneeringus ning detailplaneeringutes täiendavaid tingimusi.

(5)      Nõmme linnaosa hoonestamise ja liikluskorralduse üldised põhimõtted ning arengu üldsuunad määratakse Nõmme linnaosa üldplaneeringuga.

§ 2. Ehitusmääruse territoriaalne kehtivus ja ehituspiirkonnad

(1)   Ehitusmäärus kehtib Nõmme linnaosa haldusterritooriumil paiknevate maa- ja veealade ning ehitiste kohta omandivormist sõltumata.

(2)   Nõmme linnaosa jaguneb kuueks ehituspiirkonnaks.

(3)   Ehituspiirkonnad on moodustatud ajalooliselt väljakujunenud hoonestusalade miljöö säilitamiseks vajalike sarnaste ehitustingimuste seadmiseks.

(4)   Nõmme linnaosa ehituspiirkondade piirid on näidatud joonisel lisas 1.

§ 3. Kasutatavad mõisted

(1)   Ehitusmääruses on kasutatud mõisteid järgmises tähenduses:

1)    linnaosa on linna territooriumi haldusjaotuslik osa;

2)    metsalinn on valdavas osas parkmetsas paiknev linn või linnaosa, kus säilitatakse looduslik metsamaastiku miljöö;

3)    ehituspiirkond on ala, millele kehtivad sarnased tingimused kruntide ehitusõiguse kohta;

4)    ehitis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks;

5)    hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis;

5)    rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;

6)    põhihoone on hoone, mille peamine kasutusotstarve on määratud krundi kasutamise sihtotstarbe järgi kehtestatud planeeringus ja (või) ehitusmääruse ehituspiirkondade hoonestamistingimuste kohaselt;

7)    abihoone on hoone, mis täidab põhihoone abifunktsioone (garaa˛, kuur, eraldiseisev saun jms);

8)    üldkasutatav ehk avalik ehitis on üldsusele kättesaadav, inimeste kultuuriliste, olmeliste ja muude vajaduste tarbeks ette nähtud hoone või rajatis;

9)    kinnine hoonestusviis on hoonestamine, kus krundi tänavapoolsel piiril asuv hoone ulatub vahetult mõlema naaberkrundi piirini;

10)  lahtine hoonestusviis on hoonestamine, kus hooneid ei blokeerita kruntide ühisel piiril;

11)  eramu on tervikkrundil paiknev ühe korteriga elamu, mis ei ole kaksikelamu;

12)  korterelamu on kahe ja enama korteriga elamu, mis ei ole kaksikelamu ega ridaelamu;

13)  ridaelamu on kolme ja enama sektsiooniga elamu;

14)  kaksikelamu on kahe sektsiooniga elamu;

15)  täiskorrus on korrus, mis ulatub mistahes osas hoone ehitusaluse  pinna välisparameetrini ning mis ei ole katusekorrus;

16)  katusekorrus on korrus, mille osad ei ulatu täiskorruse kontuurile lähemale täiskorruse räästajoonest hoone keskkoha suunas tõmmatud 45º mõttelisest joonest;

17)  eesaed on krundi osa tänavapoolsest krundipiirist hooneni/hooneteni;

18)  tagaaed on krundi osa tagumisest piirist hooneni;

19)  külgaed on krundi osa külgmisest piirist lähima hooneni;

20)  korterelamukrundi koormusindeks (KKKI) on korterelamu  krundipinna suhe korterite arvu. Koormusindeksi kaudu antakse minimaalne lubatud krundipind korterelamu korteri kohta. Koormusindeksi eesmärk on tagada Nõmmele iseloomuliku asustustiheduse säilimine.

 

                  krundi pind m²

KKKI  =  --------------------------------------

                 maksimaalne korterite arv

 

21)  krundi täisehituse % on suhtarv, mis näitab krundil asuvate kõigi hoonete hoonetealuste pindade summa suhet krundi pinda;

22)  miljööväärtuslik piirkond on üldplaneeringuga või linnavolikogu otsusega määratletud maa-ala, mille terviklik miljöö oma ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu, haljastuse, ühtse ja omanäolise arhitektuuri tõttu kuuluvad säilitamisele;

23)  krundi metsaindeks on krundil paikneva ehitusõiguseta metsaala suhe krundipinda ehk krundi kaetus metsaga. Metsaindeks Nõmme linnaosas näitab Nõmme metsalinnale iseloomuliku puurinde liitust (0,2) tagava metsaala osakaalu elamukrundil;

24)    kodukontor on eramu või korterelamu korter, milles kontoritöö on integreeritud pereliikmete elamiskeskkonnaga. Kodukontoriks ei loeta elamute juures asuvaid töökodasid;

25)    piirdekõrgus määratakse maapinnast.

 

II Peatükk

PLANEERIMISE JA EHITAMISE ÜLDISE PÕHIMÕTTED JA TINGIMUSED

§ 4. Kruntide üldised hoonestamistingimused

(1)   Tehnoehitiste hoonestustingimused määratakse detailplaneeringuga.

(2)   Krunti ei hoonestata kui krundi pikkus avaliku tänava või platsi joonel on alla 15 m.

(3)   Hoonestamata krundile uut elamut ei püstitata, kui krundi pindala on väiksem kui 600 m².

(4)   Väiksemal kui 600 m² suurusel hoonestatud krundil on olemasoleva hoone ehitusalust pinda võimalik suurendada kuni 30%-ni krundi pinnast.

(5)   Kruntide tänavapoolsed väravad avanevad krundi poole.

(6)   Ehitusjoonel asuva ehitise kõrgus ei ületa 75% tänavaäärsete ehitusjoonte vahelaiusest.

(7)   Kõikides ehituspiirkondades, välja arvatud I ehituspiirkond ja Pärnu maantee äärne Hiiu ja Nõmme raudteeülesõidukoha vaheline osa, on lubatud ainult lahtine ehitusviis.

(8)   Abihoonetes ei või paikneda eluruume.

(9)   Olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel, mis asuvad naaberkrundil paiknevatele elamutele lähemal kui vastava ehituspiirkonna tagasiaste (ehitusjoon) seda ette näeb, ei ole soovitatav naaberkrundi poole avanevatesse seintesse rajada uusi avasid (aknaid).

(10) Metsaindeks elamukruntidel on vähemalt 0.25, suurematel kruntidel soovitavalt proportsionaalselt suurem. Kõrghaljastuseta kruntidel tuleks tagada kasvutingimused uuele kõrghaljastusele vähemalt 25% ulatuses krundi pindalast.

(11) Parkimine krundil:

1)    krundil tagatakse soovitavalt parkimiskohti sõiduautodele (sh garaa˛id ja autovarjualused) vähemalt 3 eramu ja 2 korterelamu korteri kohta;

2)    eramukrundile ei ole soovitav pidevalt parkida rohkem kui 1 veoautot;

3)    busside ja sadulautode pidev parkimine eramukrundil ei ole soovitav;

4)    eramukrundil ei ole soovitav pidevalt parkida (hoiustada) rohkem kui 2 autosuvilat, haagissuvilat või paati;

5)    pidevalt parkivate mootorsõidukite ja haagiste koguarv eramukrundil ei ületa soovitavalt 4;

6)    kruntide parkimisaladel on soovitav kasutada tugevdatud muru (murukivi), laotud või sidumata kulumiskihiga katendeid;

7)    kaubandus-teenindusettevõtete, kontorite ja ühiskondlike hoonete puhul nähakse ette krundile normikohane arv parkimiskohti.

(12) Piirded:

1)    kõikidel kruntidel (va V ehituspiirkond, kus piire on soovituslik) rajatakse vastu tänavaid ja avalikke platse (va avalike hoonete ees ja nurgakruntide korral ka külgedel) krundi piirjoonele piire, mis moodustab naaberkruntide piiretega katkematu joone (va kinnise hoonestusviisi puhul, kus piirded puuduvad);

2)    piirete lubatud kõrgus on kuni 1,5 m. Tehnilise funktsiooniga ja tootmisaladel ja nendega külgnevatel aladel on piirete lubatud kõrgus kuni 2 m;

3)    Nõmme ajaloolisest miljööst tulenevalt on ebasoovitav tänavaäärsete võrkpiirete ja mitteläbipaistvate piirete (va võrkpiirdega haljaspiirded, sh hekid) rajamine;

4)    kõrgendatud mürafooniga tänavate ning raudtee ääres on soovitav kasutada tänava- või raudteepoolsel krundi piiril täiendavat tihedat haljaspiiret kõrgusega üle 1,5 m ning arvestada müraga hoonete piirdekonstruktsioonide ehitamisel.

(13) Reeglina krunte ei tükeldata iseseisvateks üksusteks, mille pind on väiksem kui:

1)    I ehituspiirkonnas   määratakse detailplaneeringuga;

2)    II ehituspiirkonnas 1200 m²;

3)    III ehituspiirkonnas            määratakse detailplaneeringuga;

4)    IV ehituspiirkonnas            1500 m²;

5)    V ehituspiirkonnas             määratakse detailplaneeringuga;

6)    VI ehituspiirkonnas            krunte ei tükeldata.

(14) Hoonestamisel ja hoonestatud kruntide kasutamisel ning tee-ehitusel tuleb säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus, ning arvestada hoonestusviisile vastava kvaliteetse tänavaäärse kõrghaljastuse loomise vajadusega, st minimaalse haljaspinna protsendiga I ehituspiirkonnas 25% krundi pinnast ning II, III ja IV ehituspiirkonnas 50% krundi pinnast, mida täpsustatakse detailplaneeringuga.

§ 5. Hoonestamise tingimused miljööväärtuslikus piirkonnas

(1)   Täiendavad nõuded hoonestamiseks miljööväärtuslikus piirkonnas annab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (edaspidi amet).

(2)   Miljööväärtusliku piirkonna skeem koos nimekirjadega arhitektuuriväärtuslikest hoonetest, mis moodustavad kinnisvara väärtusest olulise osa, on käesoleva määruse lisades 2, 3 ja 4. Nimekirjade aktualiseerimisega tegeleb amet.

(3)   Miljööväärtusliku piirkonna kohta koostatavad üld- ja detailplaneeringud ning nende lähteülesanded tuleb kooskõlastada ametiga.

(4)   Miljööväärtusliku piirkonna alale püstitava hoone ja olemaoleva hoone juurde- või pealeehitamise teel laienduse ehitusprojekti projekteerimistingimusi või arhitektuur-ehituslikke tingimusi ning ehitusprojekte ametiga üldjuhul ei kooskõlastata, välja arvatud lisades 2, 3 ja 4 toodud nimekirjades näidatud ehitiste puhul.

(5)   Enne 1940. aastat ehitatud hoone lammutamise loa taotlemisel tuleb tellijal hoone kohta koostada ja ametile üle anda ajalooline ülevaade ning ettepanekud materjalide ja/või ehitusdetailide taaskasutusse suunamise kohta. Ajalooline õiend peab sisaldama tekstilist osa hoonete kujunemis- ja ehitusloost, fotofikseeringuid, väljavõtteid arhiivijoonistest ja inventariseerimisjoonistest, vajadusel ka ülesmõõtmisjooniseid ning ettepanekuid materjalide ja detailide taaskasutusse suunamiseks. Detaile ja materjale, mida on võimalik taaskasutada, tuleb suunata taaskasutusse Säästva Renoveerimise Infokeskuse kaudu.

 

III Peatükk

EHITUSPIIRKONDADE LÄHTEANDMED
(Tvk m 15.06.2006 nr 35 jõust. 22.06.2006)

 

§ 6. I Ehituspiirkond (Nõmme keskus)

(1)     Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)        elamud (eramud, korterelamud);

2)        teenindus-kaubandusettevõtted;

3)        kontorid, kodukontorid;

4)        ühiskondlikud hooned;

5)        kultuuri-, spordi- ja tervishoiuasutused.

(2)     Korterelamukruntide koormusindeks (KKKI) antakse eranditult detailplaneeringuga.

(3)     Kruntide maksimaalne täisehituse protsent on kuni 50%, parkimishoonetel kuni 90%.

(4)     Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned):

Tagasiaste:

Hoone

Eesaed

Tagaaed

Külgaed

Külgaed nurgakrundil

Põhihooned

> 5 m (0 m**)

> 3 m

> 3 m* (0 m**)

> 5 m (0 m**)

Abihooned ja rajatised

> 5 m (0 m**)

> 3 m*

> 3 m* (0 m**)

> 5 m (0 m**)

* peab vastama tuleohutuskujale

** kinnise ehitusviisi korral

(5)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                                suurim lubatud kõrgus   suurim lubatud täiskorruste arv

1)    põhihoone:                         15 m                                                    4

2)    abihoone:                                         6 m                                                    2

(6)     Suurim soovitatav korterite arv ühe kortermaja kohta on 18.

 

§ 7. II Ehituspiirkond (põhiline eramute ala)

(1)   Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)    elamud (eramud, korterelamud);

2)    kodukontorid;

3)    lähipiirkonda teenindavad teenindus-kaubandusettevõtted ja väiketöökojad;

4)    lähipiirkonda teenindavad ühiskondlikud hooned;

5)    kultuuri-, tervishoiu- ja spordirajatised.

(2)   Korterelamukruntide koormusindeks (KKKI) on 600.

(3)     Kruntide maksimaalne täisehituse protsent:

1)        eramukrundid ning eramukrundiga integreeritud väiketeenindus, -kaubandus ja -töökojad:

 

Krundi suurus m²

Suurim lubatud

täisehituse %

501 - 700

30 %

701 - 1000

25 %

1001 - 1300

20 %

1301 - 1600

17 %

1601 - 1900

15 %

üle 1900

13 %

2)   hoonestatud kruntidel alla 600 m² kuni 30%;

3)   muud hooned, sh korterelamud kuni 20%.

 

 

(4)  Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned):

                            Tagasiaste:

Hoone

Eesaed

Tagaaed

Külgaed

Külgaed nurgakrundil

Põhihoone

> 5 m

> 6 m

> 6 m

> 6 m

Abihoone ja rajatis

> 5 m

> 3 m*

> 3 m*

> 6 m

* peab vastama tuleohutuskujale

(5)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                                  suurim lubatud kõrgus               suurim lubatud täiskorruste arv

1)    elamu (põhihoone):                   11 m (katusehari), 8 m (räästas)                2

2)    ühiskondlik hoone (põhihoone):      13 m                                                    3

3)    abihoone:                                         4 m                                                    1

(6)   Suurim soovitatav korterite arv ühe kortermaja kohta on 8.

(7)   Suurim võimalik kaubanduslik pind krundil on 400 m².

(8)   Vabaduse puiestee ääres, samuti Pärnu maantee ääres lõigus Hiiu raudteeülesõidukohalt Väikese tänavani krundi sügavuseni kuni 50 m on lubatud korterelamutel maksimaalne korruste arv 3 ja KKKI 400.

(9)   Hoonestamine ei ole lubatud järgmistel rohealadel:

1)        Ilo park;

2)        Keskuse park;

3)        Kiige park;

4)        Kitzbergi haljak;

5)        Ravila park;

6)        Õie park (puiestik);

7)        Mai park;

8)        Pääsküla puiestik;

9)        Kalda tn Nõlv.

 

§ 8. III Ehituspiirkond (avatud arengualad)

(1)     Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)        kaubandus-teenindusettevõtted;

2)        kontorid, kodukontorid;

3)        laod ja keskkonda mittehäiriv tootmine (va III-1, III-2 ehituspiirkondades);

4)        elamud (eramud, korterelamud).

(2)     Korterelamute koormusindeks (KKKI) antakse detailplaneeringuga.

(3)     Kruntide suurim lubatud täisehituse protsent:

1)    korterelamud – 30%;

2)    eramud – vastavalt § 7 lg 3 p 1;

3)    muud hooned – 50%.

(4)     Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned) vastavalt ehitusmääruse § 7 lg 4.

(5)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                                            suurim lubatud kõrgus  suurim lubatud täiskorruste arv

1)    põhihoone (va eramu):                   15 m                                                    4

2)    põhihoone - eramu:                        11 m                                                    2

3)    abihoone:                                        4 m                                                     1

(6)     Suurim soovitatav korterite arv ühe kortermaja kohta on 12.

(7)     Ehituspiirkondade II-1 ja III-2 hoonestamisel tuleb arvestada müra, õhusaaste ning tootmistegevusest tulenevate teiste võimalike elukeskkonda häirivate teguritega.

 

§ 9. IV Ehituspiirkond (arengualad rohealadel)

(1)   Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)        elamud;

2)        spordiehitised;

3)        tervishoiu- ja haridusasutused;

4)        rohealad (sh Rännaku puiestik).

(2)   Korruselamukruntide koormusindeks (KKKI) on 600.

(3)   Kruntide suurim lubatud täisehituse protsent:

1)    korterelamud – kuni 20%;

2)    eramud – vastavalt ehitusmääruse § 7 lg 3 p 1;

3)    muud hooned – 20%.

(4)     Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned) vastavalt § 7 lg 4.

(5)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                                suurim lubatud kõrgus  suurim lubatud täiskorruste arv

1)    põhihoone (va eramu):                   13 m                                                    3

2)    eramu (põhihoone):                 11 m (katusehari), 8m (räästas)                    2

3)    abihoone:                                         4 m                                                    1

(6)     Suurim soovitatav korterite arv kortermajades on 12.

 

§ 10. V ehituspiirkond (rohealad)

(1)     Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)        avalikud metsapargid;

2)        spordiehitised;

3)        puhkeehitised;

4)        kalmistud.

(2)     Kruntide suurim lubatud täisehituse protsent määratakse detailplaneeringuga, V ehituspiirkonnas paiknevate elamukruntide hoonestamine on lubatud ainult olemasoleva hoonestuse mahus.

(3)     Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned) määratakse detailplaneeringuga.

(4)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                    suurim lubatud kõrgus  suurim lubatud täiskorruste arv

1)    põhihoone:             13 m                                                    2

2)    abihoone:                            4 m                                                     1

(5)     Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal on hoonestamistingimused määratud maastikukaitseala kehtestatud kaitse-eeskirjaga. Maastikukaitseala piir on antud ehituspiirkondade skeemil.

 

§ 11. VI ehituspiirkond (linnapargid, haiglate metsad jm ühiskondlike hoonete sihtotstarbega alad)     

(1)   Kruntide võimalikud kasutusotstarbed:

1)    avalikud metsapargid;

2)    tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused;

3)    sanatooriumid;

4)    puhkekodud;

5)    haridus- ja lasteasutused;

6)    kultuuriasutused;

7)    valitsus- ja ametiasutused;

8)    puhkeehitised.

(2)   Kruntide suurim lubatud täisehituse protsent – hoonestamine on lubatud ainult olemasoleva hoonestuse mahus. Hoonestamata alade hoonestamine ei ole lubatud.

(3)     Aiad ja tagasiasted (ehitusjooned) määratakse detailplaneeringuga.

(4)     Hoonete kõrgus ja täiskorruste arv:

                                                suurim lubatud kõrgus  suurim lubatud täiskorruste arv

1)    põhihoone:             olemasoleva hoone kõrgus        olemasoleva hoone korruste arv

2)    abihoone:                                             4 m                                                  1

(5)     Täiendav hoonestamine ei ole lubatud järgmistel rohealadel:

1)    Oravamäe park;

2)    Sanatooriumi parkmets;

3)    Vabaduse-Tähe parkmets (sh Hiiu park);

4)    Võidu parkmets;

5)    Jannseni parkmets;

6)    Valdeku parkmets.

 

IV Peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 12. Ehitusmääruse täitmine

(1)     Ehitusmääruse täitmist korraldatakse vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele.

(2)     Tallinna Linnavalitsusel teavitada käesoleva ehitusmääruse lisas 3 ja lisas 4 loetletud hoonete elanikke ja arhitektuuriväärtuslike hoonete ning arhitektuurimälestiste omanikke kirjalikult nende majade kandmisest nimekirjadesse.

§ 13. Ehitusmääruse rakendamine

(1)   Ehitusmäärus kehtib detailplaneeringute suhtes, mis ehitusmääruse jõustumise hetkeks ei ole vastu võetud. Ehitusmäärus kehtib enne ehitusmääruse jõustumist ehitusloaga kinnitatud ehitusprojektide suhtes niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus ehitusprojektis toodud nõuetega.

 

 

LISA 1 Ehituspiirkondade paiknemine

 

LISA 2 Miljööväärtuslik piirkond

 

 

 

LISA 3

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004

määrusega nr 36

kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmäärusele

 

 

Arhitektuuriväärtuslikud hooned

 

 

 

 


NR.

AADRESS

KAARDIL

(Lisa 2)

 

1

Kaskede pst 9b

2

Kaskede pst 19

3

Arukaskede pst 3

4

Sookaskede pst 2

5

Pärnade pst 5

6

Pärnade pst 13

7

Saagi tn 15

8

Põdra tn 44

9

Põdra tn 13

10

Kadaka pst 1

11

Toome põik 7

12

Rohula tn 38

13

Rohula tn 39

14

Rohula tn 59

15

Kastani tn 35/Rohula tn 45

16

Kastani tn 26

17

Seedri tn 12

18

Kastani tn 9

19

Pärnu mnt 431

20

Päikese pst 31

21

Pärja tn 1

22

Pärja tn 17

23

Pärja tn 22

24

Päikese pst 56

25

Päikese pst 57

26

Kadaka pst 56

27

Raudtee tn 130

28

Sireli tn 12

29

Sireli tn 1a

30

Rao tn 3

31

Läike tn 4

32

Õitse tn 23

33

Vainu tn 7

34

Pärnu mnt 416

35

Pärnu mnt 355

36

Värsi tn 19

37

Raudtee tn 128

38

Hommiku tn 8

39

Kadaka pst 111b

40

Jannseni tn 22

41

Raudtee tn 97

42

Taara tn 25b / Kandle tn 11

43

Taara tn 19 / Sulevi tn 10

44

Taara tn 13a

45

Taara tn 2

46

Vabaduse pst. 123

47

Nõmme-Kase tn 35

48

Pargi tn 5

49

Pargi tn 19

50

Pargi tn 27

51

Pargi tn 23

52

Sihi tn 135 / Sanatooriumi tn 4

53

Hiiu tn 22

54

Sihi tn 122

55

Sihi tn 131

56

Jannseni tn 23

57

Hiiu-Suurtüki tn 21 / Seljaku tn 1

58

Harku tn 49 / Hiiu-Suurtüki tn 7

59

Harku tn 59

60

Harku tn 13

61

Vana-Mustamäe tn 34 / Trepi tn 3

62

Vana-Mustamäe tn 13

63

Läänekaare tn 18

64

Puu tn 6

65

Puuvilja tn 4

66

Trummi tn 21

67

Hiiu-Maleva tn 24

68

Hiiu-Maleva tn 16

69

Hiiu-Maleva tn 15

70

Hiiu-Maleva tn 3

71

Hiiu tn 11

72

Hiiu tn 26

73

Sanatooriumi tn 22

74

Lehola tn 11

75

Serva tn 44

76

Serva tn 40

77

Tähe tn 39/Lootuse pst 107

78

Tähe tn 31

79

Kaare tn 7a

80

J.Mändmetsa tn 3

81

Metsa tn 67

82

Metsa tn 65

83

Metsa tn 63

84

Metsa tn 61

85

Metsa tn 59

86

Metsa tn 58/ Hiiu tn

87

Põllu tn 44

88

Metsa tn 57

89

Metsa tn 53

90

Metsa tn 44

91

Metsa tn 39

92

Metsa tn 38

93

Metsa tn 31

94

Põllu tn 28

95

Metsa tn 29

96

Põllu tn 25

97

Metsa tn 26/Sambla tn

98

Metsa tn 24/Sambla tn

99

Sambla tn 22

100

Nõmme-Kase tn 26

101

Nõmme-Kase tn 24

102

Sihi tn 111

103

Sihi tn 109/Kaare tn 22

104

Sihi tn 103

105

Metsanurga tn 30/32

106

Lootuse pst 58

107

Lootuse pst 77

108

Lootuse pst 48

109

Lõuna tn 52

110

Lõuna tn 37

111

Lõuna tn 23

112

Nurme tn 10

113

Nurme tn 28a

114

Nurme tn 29

115

Nurme tn 33

116

Nurme tn 43

117

Nurme tn 46

118

Valguse tn 12

119

Valguse tn 11

120

Valguse tn 11a

121

Seene tn 22

122

Seene tn 18

123

Seene tn 23

124

Valdeku tn 24

125

Mai tn 20

126

Mai tn 15/Metsa tn 6

127

Silla tn 5

128

Raudtee tn 25

129

Pärnu mnt 263a

130

Idakaaretn 10

131

N.von Glehni tn 12

132

N. von Glehni tn 19

133

N. von Glehni tn 21

134

K.Raua tn 8

135

Kitsas tn 8

136

Pärnu mnt. 247

137

Valdeku tn 9

138

Valdeku tn 20

139

Valdeku tn 29

140

Põllu tn  9

141

Kiige tn 7

142

Kiige tn 11

143

Õie tn 17

144

Õie tn 46

145

Õie tn 31

146

Õie tn 44

147

Õie tn 48

148

Õie tn 33

149

Õie tn 39

150

Pesa tn 6

151

Sihi tn 81/Seene tn 24

152

Sihi tn 76

153

Sihi tn 75

154

Sihi tn 73

155

Sihi tn 67

156

Nõmme-Kase tn 2/Lõuna tn

157

Nõmme-Kase tn 6

158

Vabaduse pst 95

159

Vabaduse pst 88 (2 maja)

160

Vabaduse pst 82

161

Vabaduse pst 73A

162

Vabaduse pst 69

163

Vabaduse pst 67

164

Valdeku tn 52

165

Vabaduse pst 63

166

Vahe tn 13

167

Valdeku tn 64

168

Valdeku tn 72

169

Valdeku tn 80

170

Aate tn 16

171

Aate tn 7

172

Valdeku tn 51

173

Valdeku tn 69

174

Valdeku tn 71

175

Kerese tn 26

176

Kerese tn 18

177

Kerese tn 14

178

Kerese tn 8

179

Kerese tn 2

180

Sinilille tn 11

181

Karusmarja tn 3

182

Lootuse pst 1

183

Vabaduse pst 55

184

Vabaduse pst 51

185

Vabaduse pst 43

186

Kagu tn 23

187

Kagu tn 16

188

Võidu tn 26

189

Võidu tn 24

190

Pohla tn 10

191

Männiku tee 43

192

Männiku tee 35

193

Männiku tee 27

194

Vabduse pst 15

195

Vabaduse pst 20

196

Vabaduse pst 24

197

Vabaduse pst 26

198

Side tn 22

199

Side tn 13

200

Side tn 9

201

Haava tn 35

202

Liiva tn 29

203

Liiva tn 16

204

Haava tn 3

205

Pärnu mnt 263a

206

Liiva tn 3

207

Kaevu tn 4

208

Kaevu tn 6

209

Sihi tn 24

210

Sihi tn 36/Vaigu tn 7

211

Sihi tn 41

212

Mängu tn 22/Palli tn 3

213

Mängu tn 20

214

Mängu tn 18

215

Mängu tn 13

216

Näituse tn 23

217

Vaigu tn 5 (2maja)

218

Kurni tn 34

219

Kurni tn 33

220

Kurni tn 31

221

Kurni tn 29

222

Kurni tn 20

223

Kirde tn 7

224

Kirde tn 9

225

Raudtee tn 73

226

Kuljuse tn 2

227

Nõmme-Kase tn 33

228

Kaare tn 22

229

Päikese pst 58

230

Kõla tn 4

231

Päikese pst 79

232

Helbe tn 24

233

Leesika tn 8

234

Leesika tn 10

235

Nurme tn 50

236

Suvila tn 4

237

Päikese pst 70

238

Puhma tn 4

239

Hiiu tn 29

240

Värsi tn 7

241

Männiku tee 57

242

Metsanurga tn 21

243

Lootuse pst 59

244

Piiri tn9

245

Palli tn 9

246

Pärja tn 20a

247

Raudtee tn 29

248

Rohula tn 20

249

Sambla tn 18

250

Sihi tn 110

251

Pärja tn 22

252

Lauliku tn 4

253

Kivimäe tn 16

 

 

Andmed: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Seis: 1. juuni 2004LISA 4

Tallinna Linnavolikogu 28. oktoobri 2004

määrusega nr 36

kinnitatud Nõmme linnaosa ehitusmäärusele

 

Arhitektuuriväärtuslikud hooned - arhitektuurimälestised

 

 

 

 


NR.

KAARDIL

(Lisa 2)

AADRESS

1

Hiiu raudteejaam

2

Hiiu-Suurtüki tn 1

3

Idakaare tn 3

4

Idakaare tn  6/Kõue tn 9

5

Jaama tn 14

7

Kalmistu tee 34

8

Kivimäe raudteejaam

9

Külvi tn 14

10

Laste tn 1

12

Liiva raudteejaam

13

Lossi tn 15

14

Lõuna tn 15

15

Lõuna tn 28

16

Mai tn 2

17

Mai tn 4

18

Mai tn 11

19

Nurme tn 11/Põllu tn 11

20

Nurme tn 40

21

Nurme tn 47-49

22

Nõmme raudteejaam

23

Nõmme-Kase tn 30

24

Näituse tn 25/Võidu tn 8

25

Piiri tn 58

27

Põllu tn 12

28

Põllu tn 63

29

Pärnu mnt 318 /

 

Idakaare tn 1

30

Pärnu mnt 322 /

 

Vana-Pärnu mnt 2

31

Pärnu mnt 326

32

Pärnu mnt 492

34

Pääsküla raudteejaam

36

Rahumäe raudteejaam

37

Rahumäe tee 5

38

Rahumäe tee 6a ja 5b

39

Raudtee tn 56

41

Salve tn 6

42

Seene tn 8

43

Turu plats 6

44

Tähe tn 2

45

Tähe tn 7

46

Tähetorni tn 2

47

Tähetorni tn 6/Kadaka pst 120

48

Vabaduse pst 127

49

Vabaduse pst 183

50

Valdeku tn 3

51

Valdeku tn 5/Õie tn 9

52

Vana-Mustamäe tn 48

55

Vana-Pärnu mnt 15

 

Vana-Pärnu mnt 17

56

Vana-Pärnu mnt 18

58

Võsu tn 5

59

Väikese Illimari tn 12

60

Vääna tn 5

61

Vääna tn 9

62

Vääna tn 17

63

Õie tn 10/Valdeku tn 9

64

Õie tn 21

65

Õie tn 42

66

Õitse tn 42

 

 

Seis: 1. juuni 2004