Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rohula tn 17 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2004 korraldus number 2069
Redaktsiooni kehtivus:27.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. oktoober 2004 nr 2069-k

 

 

Rohula tn 17 maa tagastamine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 56, p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. septembri 1997 otsuse nr 9214, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 03. detsembrist 2003 notariaalakt notari ametitoimingute raamatus nr 100, Tallinna Maa-ameti poolt 06. aprillil 2004 koostatud katastriüksuse plaani nr IR-122 ja maa tagastamise toimiku nr 13930 materjalid

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rohula tn 17;

1.2 pindala: 1844 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1714 pindalaga 1821 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Andres Griin, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.2 Vahur Viidas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.3 Rein Griin, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 06.10.2004 väljavõttele.

4. Punktis 2.2  nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 92 (üheksakümmend kaks) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 33 (kolmkümmend kolm) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 59 (viiskümmend üheksa) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535. Andres Griin´ile ja Rein Griin´ile tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

5. Lugeda endise kinnistu nr 1714 maa tagastatuks.

6. Maa taotlejatel tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär