Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laki tn 34, Laki tn 36, Laki tn 38, Laki tn 40, Laki tn 40B ja Laki tn 42 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2004 korraldus number 2068
Redaktsiooni kehtivus:27.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. oktoober 2004 nr  2068-k

 

 

Laki tn 34, Laki tn 36, Laki tn 38, Laki tn 40,  Laki tn 40B ja Laki tn 42 maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsuse nr 137, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 05. juunist 2001 nr 2344-k, 03. jaanuarist 2002 nr 11-k  ja 24. aprillist 2002 nr 1165-k ja 29. septembrist 2004 nr 1875-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsuse 16. jaanuarist 1995 nr 4759, pärimisõiguse tunnistuse 28. märtsist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 2124, pärimisõiguse tunnistuse 28. märtsist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 2126, kokkuleppe 07. jaanuarist 2004  ja maa tagastamise toimiku nr 8019 materjalid

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Laki tn 34;

1.2 pindala: 1340 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmisele isikule:

2.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Laki tn 36;

4.2 pindala: 1691 m2;

4.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 40%, tootmismaa (T) 60%.

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmisele isikule:

5.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

7. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

7.1 asukoht: Laki tn 38;

7.2 pindala: 1674 m2;

7.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 40%, tootmismaa (T) 60%.

8. Tagastada punktis 7 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmistele isikutele:

8.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 674/1674 mõttelises osas;

8.2 Sigrid Nurme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1000/1674 mõttelises osas.

9. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

10. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

10.1 asukoht: Laki tn 40;

10.2 pindala: 6005 m2;

10.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 40%, tootmismaa (T) 60%.

11. Tagastada punktis 10 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmistele isikutele:

11.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4030/6005 mõttelises osas;

11.2 Katrin Niglas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1975/6005 mõttelises osas.

12. Tagastataval maal asub õigusliku aluseta püstitatud ehitis.

13. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

13.1 asukoht: Laki tn 40B;

13.2 pindala: 30 m2;

13.3 sihtotstarve: tootmismaa (T).

14. Tagastada punktis 13 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmisele isikule:

14.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

15. Tagastataval maal asub õigusliku aluseta püstitatud ehitis.

16. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

16.1 asukoht: Laki tn 42;

16.2 pindala: 1994 m2;

16.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 40%, tootmismaa (T) 60%.

17. Tagastada punktis 16 nimetatud maa (endine kinnistu nr 81 pindalaga 163180 m2) järgmistele isikutele:

17.1 Tiiu Uibo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 19/1994 mõttelises osas;

17.2 Margit Toom, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1975/1994 mõttelises osas.

18. Tagastataval maal asub õigusliku aluseta püstitatud ehitis.

19. Endise kinnistu nr 81 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 116820 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

20. Maa taotlejatel:

20.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

20.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

21. Katrin Niglas on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa (Laki tn 40) tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja Margit Toom on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa (Laki tn 42) tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 198 (ükssada üheksakümmend kaheksa) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

Tiiu Uibo´le ja Sigrid Nurme´le tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu.

22. Juurdepääsud maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt on kindlaks määratud Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 137 kehtestatud detailplaneeringuga.

23. Tallinna Maa-ametil:

23.1 teha korraldus teatavaks Tiiu Uibo´le, Sigrid Nurme´le, Katrin Niglas´ele ja Margit Toom´ile;

23.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

24. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär