Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2004 määrus number 83
Jõustumine:28.10.2004
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2005 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 12.01.2005 nr 6 jõust. 17.01.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. oktoober 2004 nr 83

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 501 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud  “Parkimistasu“ punktist 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktidest 1.2 ja 2.5, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsusest nr 216 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine“,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärust alljärgnevalt:

1.1 tunnistada kehtetuks punkt 2.1;

1.2 muuta punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt

“2.2 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimees on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea.“;

1.3 (Kehtetu - Tlv m 12.01.2005 nr 6 jõust. 17.01.2005)

1.4 muuta punkti 2.7 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:

“Komisjon on otsutusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool  komisjoni koosseisust.“.

2. (Kehtetu - Tlv m 12.01.2005 nr 6 jõust. 17.01.2005)

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 2004 määruse nr 54 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punktid 1 ja 2.

4. Määrus jõustub  28. oktoobril 2004.

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär