Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka pst 41 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.10.2004 korraldus number 2024
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2004 nr 2024-k

 

 

Kadaka pst 41 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, § 192, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 561, p 562, p 567, p 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 8. augustist 2001 nr 3269-k ja 12. septembrist 2001 nr 3685-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 08. jaanuari 1996 otsuse nr 6685, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 16. juulist 1997 notariaalregistri nr 3268, Ülo Kotkas´e poolt 16. septembril 2004 esitatud avalduse ning maa tagastamise toimiku nr 5642 materjalid

 

 

1. Kinnitada Kadaka pst 41 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 22. septembri 2004 akt nr 252.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Kadaka pst 41, endisel kinnistul nr 3704 asunud krundi nr 567  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 618 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 43260 (nelikümmend kolm tuhat kakssada kuuskümmend) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberites Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 11112.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas aadressil Kadaka pst 41 suurusega 1843 m2, (endisel kinnistul nr 3704 asunud krunt nr 567 pindalaga 1821 m2,millest 618 m2 tagastatakse Ülo Kotkas´ele nõudeõiguse osast suuremas ulatuses)  järgmistele isikutele:

3.1 Tõnis Kotkas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX;

3.2 Ülo Kotkas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktides 3.1 ja 3.2  nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri väljavõttele 17.09.2004.

5. Punktis 3.2 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Tõnis Kotkas, 100 (ükssada) krooni;

6.2 Ülo Kotkas, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktides 3.1 ja 3.2  nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär