Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa vanema Ülle Rajasalu ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 20.10.2004 korraldus number 2014
Redaktsiooni kehtivus:20.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. oktoober 2004 nr 2014-k

 

 

Pirita linnaosa vanema Ülle Rajasalu ametist vabastamine

 

 

 

Juhindudes Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 127 lg 1, § 132 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, § 96 lg 3, Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse p 3.1, Tallinna Linnavolikogu 14. oktoobri 2004 otsuse nr 216 p 1 ning linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu ametist arvates 21. oktoobrist 2004 Avaliku teenistuse seaduse § 127 lõike 1 alusel seoses tema nimetamisega Tallinna abilinnapea ametikohale.

2. Pirita Linnaosa Valitsusel maksta Ülle Rajasalule hüvitus kasutamata puhkuse eest 9 kalendripäeva ulatuses.

3. Ülle Rajasalul anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Pirita linnaosa vanema asetäitja Meelis Tartule ning esitada 19. novembriks k.a üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Ülle Rajasalule ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär