Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2004 korraldus number 1985
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober 2004 nr 1985-k

 

 

Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 16, 17, 18 ja 20 ning Osaühingu Riigiressursside Keskus 13. aprilli 2004 avalduse

 

 

1. Algatada Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 6,9 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas 1. Detailplaneeringu eesmärk on teenindusmaa määramine raudteeharudele (Liiva jaama teed 11 ja 12).

2. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu korraldamine ei ole vajalik. Detailplaneering algatatakse taotluse ja lahendusskeemi põhjal, kuna kavandatav hoonestus jälgib piirkonna hoonestuslaadi. Detailplaneering algatatakse ilma eskiisita, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, detailplaneeringu ala ei jää muinsuskaitse või looduskaitse alal olevale maa-alale ning ei ole linnaehituslikult oluline piirkond või ala, mille kohta kavandatakse muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmise ettepanekut.

3. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

4. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär