Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõbra tn 21 ja Sõbra tn 21A maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2004 korraldus number 1943
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober 2004 nr 1943-k

 

 

Sõbra tn 21 ja Sõbra tn 21A maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 1. septembri 1997 otsuse nr 9172, seadusejärgse pärimisõiguse tunnistuse 10. oktoobrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 8279, Tallinna Maa-ameti poolt 31. jaanuaril 2003 koostatud katastriüksuse plaanid nr MS-195 ja MS-196 ning maa tagastamise toimiku nr 10485 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sõbra tn 21;

1.2 pindala: 1775 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1462 N pindalaga 2374 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Helvi Sepp, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/3 mõttelises osas;

2.2 Ingrid Spirka, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri väljavõttele 16.09.2004.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Helvi Sepp, 367 (kolmsada kuuskümmend seitse) krooni;

4.2 Ingrid Spirka, 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni.

Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5.  Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Sõbra tn 21A;

5.2 pindala: 598 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

 

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1462 N pindalaga 2374 m2) järgmisele isikule:

Ingrid Spirka, i. k. 47107250299, eluk. Sõbra tn 21A, Tallinn.

7. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 6 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri väljavõttele 16.09.2004.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 1462 N maa tagastatuks.

10. Maa taotlejatel tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär