Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ristiku tn 3 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2004 korraldus number 1942
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober 2004 nr 1942-k

 

 

Ristiku tn 3 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. mai 1995 otsuse nr 5536, pärimisõiguse tunnistuse 19. augustist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 5441/2002, pärimisõiguse tunnistuse 21. oktoobrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 7852/2002, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 16. detsembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 13138, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 16. detsembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 13143, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 30. oktoobrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 10072, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 11. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri nr 11326 ja maa tagastamise toimiku nr 698 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Ristiku tn 3;

1.2 pindala: 1187 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 95%, ärimaa (Ä) 5%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4337 pindalaga 1240,35 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Osaühing Alvox Invest, äriregistri kood 10975435, asukoht Ristiku tn 3-4, Tallinn – 933/7209 mõttelises osas;

2.2 Tiit Viirelaid, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 179/4806 mõttelises osas;

2.3 Martin Ruud, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 5/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 03.09.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 4337 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Osaühing Alvox Invest, 26 (kakskümmend kuus) krooni;

5.2 Tiit Viirelaid, 7 (seitse) krooni;

5.3 Martin Ruud, 167 (ükssada kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär