Pärnu mnt 32 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 13.10.2004 korraldus number 1941

Redaktsiooni kehtivus 13.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

13. oktoober 2004 nr 1941-k

 

 

Pärnu mnt 32 maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 4, Ehitusseaduse § 14, Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1994 otsuse nr 3293, 11. oktoobri 1999 otsuse nr 10997 ja 11. juuni 2001 otsuse nr 12160, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 30. augustist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 9116, pärimisõiguse tunnistuse 07. oktoobrist 2002 notari ametitoimingute registri nr 10670, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 06. juunist 2001 notariaalregistri nr 5562, kinkelepingu, laenu- ja pandilepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 03. detsembrist 2001 notariaalregistri nr 12666, kinkelepingu ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 03. detsembrist 2001 notariaalregistri nr 12689, nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 02. aprillist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 2097, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 22. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 12416, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 24. detsembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 13839, võlaõigusliku müügilepingu muutmise lepingud, ehitise mõttelise osa asjaõiguslepingud ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingud 10. juulist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri numbritega 6796, 6802, 6809 ja 6817 ning maa tagastamise toimiku nr 2426 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 32;

1.2 pindala: 622 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 90%, ärimaa (Ä) 10%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4032 pindalaga 636 m2) järgmisele isikule:

Osaühing Fertum Invest, registrikood 10935938, asukoht Pärnu mnt 32-10, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 17.09.2004 väljavõttele (ja Tallinna Hooneregistri 21.08.2003 tõendile nr 4784/11916).

4. Lugeda endise kinnistu nr 4032 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 nõudeid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär