Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

Tallinna Linnavolikogu 14.10.2004 otsus number 216

Redaktsiooni kehtivus 14.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. oktoober 2004 nr 216

 

 

 

 

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17, § 28 lg 1, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5 ja § 541 lg 1 p 1, Avaliku teenistuse seaduse § 113, § 132 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 45, § 46 lg 1, § 47 lg 1 p 5, lg 2 ja lg 3 ja § 54 lg 1 p 1 ning võttes aluseks linnapea esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse liikmeks ja nimetada abilinnapea ametikohale: Kaupo Reede, Peep Aaviksoo, Tatjana Muravjova, Diana Ingerainen, Vladimir Maslov ja Ülle Rajasalu.

2. Vabastada Toomas Vitsut, Jüri Ratas ja Kaia Jäppinen Tallinna Linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 15. oktoobrist 2004.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta Toomas Vitsutile hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

4. Tallinna Linnakantseleil maksta otsuse punktis 2 nimetatud abilinnapeadele hüvitust kasutamata puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

5. Teenistusest vabastatud abilinnapeadel anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle vastavalt Tallinna linna asjaajamise alustele ühe nädala jooksul.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees