Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv m 12.01.2005 nr 8
 
Tlv m 15.12.2004 nr 101
 
Tlv m 01.12.2004 nr 93
 
Tlv m 24.11.2004 nr 92
 
Tlv k 24.11.2004 nr 2423
 
Tlv m 17.11.2004 nr 90
 
Tlv m 17.11.2004 nr 89
 
Tlv k 17.11.2004 nr 2357
 
Tlv k 17.11.2004 nr 2356
 
Tlv m 03.11.2004 nr 84
 
Tlv k 03.11.2004 nr 2179
 
Tlv k 03.11.2004 nr 2195
 
Tlv k 03.11.2004 nr 2201
 
Tlv k 03.11.2004 nr 2202
 
Tlv m 03.11.2004 nr 85
 
Tlv m 27.10.2004 nr 83
 
Tlv k 27.10.2004 nr 2129
 
Tlv k 27.10.2004 nr 2128
 
Tlv k 27.10.2004 nr 2127
 
Tlv k 20.10.2004 nr 2054
 
Tlv k 20.10.2004 nr 2014
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavolikogu 14.10.2004 otsus number 216
Redaktsiooni kehtivus:14.10.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. oktoober 2004 nr 216

 

 

 

 

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17, § 28 lg 1, § 49 lg 4, § 50 lg 1 p 5 ja § 541 lg 1 p 1, Avaliku teenistuse seaduse § 113, § 132 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 17, § 44 lg 1 p 6, § 45, § 46 lg 1, § 47 lg 1 p 5, lg 2 ja lg 3 ja § 54 lg 1 p 1 ning võttes aluseks linnapea esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse liikmeks ja nimetada abilinnapea ametikohale: Kaupo Reede, Peep Aaviksoo, Tatjana Muravjova, Diana Ingerainen, Vladimir Maslov ja Ülle Rajasalu.

2. Vabastada Toomas Vitsut, Jüri Ratas ja Kaia Jäppinen Tallinna Linnavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest Avaliku teenistuse seaduse § 113 lg 1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu arvates 15. oktoobrist 2004.

3. Tallinna Linnakantseleil maksta Toomas Vitsutile hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

4. Tallinna Linnakantseleil maksta otsuse punktis 2 nimetatud abilinnapeadele hüvitust kasutamata puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

5. Teenistusest vabastatud abilinnapeadel anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kätte usaldatud vara üle vastavalt Tallinna linna asjaajamise alustele ühe nädala jooksul.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees