Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kakumäe tee 86/Ahvena tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 30.09.2004 otsus number 208
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

30. september 2004 nr 208

 

 

 

 

Kakumäe tee 86/Ahvena tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 23 lg 6, lg 7 ja § 24 lg 3, lg 6 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 3, lg 4, lg 5 ja lg 6 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada osaliselt Kakumäe tee 86/Ahvena tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering vastavalt Aktsiaseltsi EESTI PROJEKT tööle nr OÜ-119-01 ning määrata planeeringus näidatud kruntidele positsioonidega 1, 2, 3 ja 4 ehitusõigus. Kehtestatava planeeringuala suurus on 0,76 ha. Planeeringuga on kavandatud 4 krunti - 2 transpordimaakrunti ja 2 elamumaakrunti elamute ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud kaks kahekordset väikeelamut.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 17. augustil 2004 sõlmitud lepingule nr 319.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees