Kaevu tn 4a maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Tallinna Linnavalitsus 29.09.2004 korraldus number 1873

Redaktsiooni kehtivus 29.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september 2004 nr 1873-k

 

 

Kaevu tn 4a maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 561, p 562, p 567, p 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 31. maist 1993 nr 700 ja 20. juunist 1994 nr 3262, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 25. oktoobrist 1999 notariaalregistri nr 8632, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse loovutamise lepingu 16. veebruarist 2000 notariaalregistri nr 1109, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 04. juulist 2000 notariaalregistri nr 4607, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 04. juulist 2000 notariaalregistri nr 4613,  ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 04. juulist 2000 notariaalregistri nr 4618, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 04. juulist 2000 notariaalregistri nr 4616, ehitise ostu-müügi- ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 17. augustist 2000 notariaalregistri nr 8591, ehitise mõttelise osa ostu-müügi- ja nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 14. septembrist 2000 notariaalregistri nr 6103, nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. veebruarist 2001 notariaalregistri nr 979, ostu-müügi lepingu, pandilepingu ja nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. veebruarist 2001 notariaalregistri nr 983, ostu-müügi lepingu ning nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. veebruarist 2001 notariaalregistri nr 980, ehitiste reaalosadeks jagamise ja kaasomandi osalise lõpetamise lepingu, kaasomanike kasutuskorra kokkuleppe, kokkuleppe tagastamisele kuuluva maa kohta 09. septembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 9784, pandi lõpetamise kokkuleppe, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. märtsist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 2509, avalduse 26. augustist 2004 ja maa tagastamise toimiku nr 1157 materjalid

 

 

1. Kinnitada Kaevu tn 4a nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 31. augusti 2004 aktid nr 245, nr 246, nr 247, nr 248, nr 249 ja nr 250.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Kaevu tn 4a, endisel kinnistul nr 688  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 35,64 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 2495 (kaks tuhat nelisada üheksakümmend viis) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberi arvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas aadressil Kaevu tn 4a suurusega 920 m2, millest 35,64 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 688, pindala 1821 m2 ) järgmistele isikutele:

3.1 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn – 586/2843 mõttelises osas;

3.2 Aivi Karu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 430/2843 mõttelises osas;

3.3 Rivo Laasi, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 410/2843 mõttelises osas;

3.4 Iraida Pent, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 434/2843 mõttelises osas;

3.5 Ain Tomingas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 583/2843 mõttelises osas;

3.6 Eino Joa, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 400/2843 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 31.08.2004 väljavõttele.

5. Punktis 3 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktis 3 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, 41 (nelikümmend üks) krooni;

6.2 Aivi Karu, 30 (kolmkümmend) krooni;

6.3 Rivo Laasi, 29 (kakskümmend üheksa) krooni;

6.4 Iraida Pent, 31 (kolmkümmend üks) krooni;

6.5 Ain Tomingas, 41 (nelikümmend üks) krooni;

6.6 Eino Joa, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 3  nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär