Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
M.Metsanurga tn 4 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2004 korraldus number 1871
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

29. september 2004 nr  1871-k

 

 

M.Metsanurga tn 4 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, lg 5, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 23 lg 2, Ehitusseaduse § 14,  Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. märtsi 1997 otsuse nr 8657 ning maa tagastamise toimiku nr 2067 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: M.Metsanurga tn 4;

1.2 pindala: 961 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1021 N pindalaga 2987 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Madis Uusmaa, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas;

2.2 Peeter Uusmaa, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma rahas kokku 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Madis Uusmaa, 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni;

4.2 Peeter Uusmaa, 275 (kakssada seitsekümmend viis) krooni.

Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1021 N maa-ala suurusega 1200 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Vabaduse pst 83 / M.Metsanurga tn 2 ja Vabaduse pst 83A teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

6. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

7. Endise kinnistu nr 1021 N maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 826 m2  osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

8. Maa taotlejatel:

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär