Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2004 määrus number 80
Jõustumine:15.10.2004
Kehtetuks tunnistamine:11.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2010 - 11.06.2012 [RT IV, 08.08.2013, 41]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv m 06.06.2012 nr 24 [RT IV, 16.04.2013, 32 - jõust. 11.06.2012]

REDAKTSIOON:
Tlv m 16.06.2010 nr 56, jõustumine 21.06.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. september 2004 nr 80

 

 

 

 

 

Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse § 64, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 p 2 ja seoses vajadusega korrastada linna õigusakte,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalikud vormid:

1.1 (Kehtetu - Tlv m 16.06.2010 nr 56, jõustumine 21.06.2010)

1.2 (Kehtetu - Tlv m 16.06.2010 nr 56, jõustumine 21.06.2010)

1.3 avariikaevetöö akti vorm vastavalt lisale 3.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 15. oktoobril 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

      22. septembri 2004

määrusega nr 80

        LISA 3

 

KOOSKÕLASTAN:

KINNITAN:

 

 

…………………….

………………………..

Territooriumi haldaja nimetus

Kommunikatsiooni valdaja nimetus

………………………

………………………

esindaja ametinimetus, nimi, allkiri

esindaja ametinimetus, nimi, allkiri

 

 

 

AVARIIKAEVETÖÖ AKT

 

Avarii tagajärjel purunes meie valduses olev maa-alune kommunikatsioon

 

……………………………………………………………………………………..

(kommunikatsiooni nimetus)

aadressil ………………………………………………………………………….

Komisjon koosseisus:

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

3. …………………………………………………………….

 

vaadanud üle avariikoha, leidis, et avarii likvideerimiseks on vajalik teostada kaevetöid ning lõhkuda teekatteid ja haljastust mahus:

 

sõidutee …………………..m²

                          (katte liik ja maht)

jalgtee    …………………..m²

                      (katte liik ja maht)

haljastus…………………..m²

                                    (maht)

Kaevaja:…….………………………………………………………………………..

(nimi, aadress, reg nr, tel, faks, e-post)

 

Vastutaja:…………………………………………………………………………….

(nimi, ametinimetus, kodune aadress, tel)

 

Tööde tähtaeg:              algus  …………….  lõpp   …………….

 

Avariikaevetöö teostamisel koos taastamisega üle kolme ööpäeva kohustume vormistama kaevetööde loa.

 

Tööde vastuvõtt:

Kaevaja:………………………………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri)

Kommunikatsiooni valdaja:…………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri)

Linnaosa Valitsus:……………………………………………………………………

(nimi, ametinimetus, allkiri)

Tallinna Kommunaalameti esindaja:…………………………………………………………..

(nimi, ametinimetus, allkiri)

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär