Masti tn 9A maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 22.09.2004 korraldus number 1821

Redaktsiooni kehtivus 22.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september 2004 nr 1821-k

 

 

Masti tn 9A
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korralduse 19. veebruarist 2003 nr 386-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 14. detsembrist 1998 nr 10413, 15. märtsist 1999 nr 10571 ja 11. septembrist 2000 nr 11705,  seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 13. detsembrist 1999 notariaalregistri nr 6808 ning maa tagastamise toimiku nr 10445 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Masti tn 9A;

1.2 pindala: 633 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2432 pindalaga 3642 m2)  järgmistele isikule:

2.1 Kersti Liidaru, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/12 mõttelises osas;

2.2 Ants-Michael Uesson, mees, sünniaeg XX.XX.XXXX, eluk. XXXX, Rootsi Kuningriik – 1/12 mõttelises osas;

2.3 Riina Tuulmets, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/12 mõttelises osas;

2.4 Rita Raudkivi, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/12 mõttelises osas;

2.5 Laine Kaabel, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Lääne maakond – 1/3 mõttelises osas;

2.6 Tõnu Duubas, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Endise kinnistu nr 10288 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 477 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejatel:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Kersti Liidaru, 16 (kuusteist) krooni ja 50 senti;

6.2 Ants-Michael Uesson, 16 (kuusteist) krooni ja 50 senti;

6.3 Riina Tuulmets, 16 (kuusteist) krooni ja 50 senti;

6.4 Rita Raudkivi, 16 (kuusteist) krooni ja 50 senti;

6.5 Laine Kaabel, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

6.6 Tõnu Duubas, 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2002 korraldus nr 735-k.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10 a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär