Kauba tn 28 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 15.09.2004 korraldus number 1775

Redaktsiooni kehtivus 15.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

15. september 2004 nr 1775-k

 

 

Kauba tn 28
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 4, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 02. jaanuari 1995 otsuse nr 4632 ja 24. jaanuari 2000 otsuse nr 11293, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 20. oktoobrist 2003 notari ametitoimingute registri nr 13819, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 07. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registreerimise number 11776, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 26. novembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 9702 ning maa tagastamise toimiku nr 1150 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kauba tn 28;

1.2 pindala: 689 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2358 pindalaga 707,244 m2) järgmisele isikule:

Urmo Uuk, i.k. XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2358 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes