Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 08.09.2004 määrus number 76
Jõustumine:13.09.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2010 - ...

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011
REDAKTSIOON:
Tlv m 21.10.2010 nr 81, jõustumine 25.10.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. september 2004 nr 76

 

 

 

 

 

Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punktist 7.9, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusest nr 214, Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse hinnangust Aktsiaseltsi Tallinna Vesi liitumispiirkondade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste tegelikele ning eelarvelistele maksumustele ja Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni 24. augusti 2004 koosoleku protokollist nr 2,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada Tallinna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrad liitumistasu võtmise aluseks oleva pinna ühe ruutmeetri kohta vastavalt lisale 1.

2. (Kehtetu - Tlv m 21.10.2010 nr 81, jõustumine 25.10.2010)

3. Määrus jõustub 13. septembril 2004.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2004

määrusega nr 76

LISA 1

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrad

 

 

 

Ala nimetus AS-i TALLINNA VESI võrkude laiendamise projektides

Liitumistasus arvestatav pind

Kinnistute arv

Liitumistasu määr

käibemaksuta

käibemaksuga

m2

tk

kr/m2

kr/m2

A

1

2

3

4

Hõimu  tn 24 kanalisatsioon

1218,46

1

28,54

33,68

Hõimu  tn 24, 24A veevarustus

2742,91

2

13,82

16,31

Mustjõe kanalisatsioon

6122,95

5

24,70

29,15

Nõmme 11 kanalisatsioon

244699,50

191

47,22

55,72

Püü tn 10, 10A kanalisatsioon

2634,4

2

57,40

67,73

Suvila tn 35 veevarustus

1702,44

1

26,47

31,23

Vabaõhukooli tee 24, 26 kanalisatsioon

2454,70

2

25,18

29,71

Metsa tn 35, 37 kanalisatsioon

3234,39

2

23,24

27,42

Metsa tn 35, 37 veevarustus

3234,39

2

32,59

38,46

Helbe tn 2A/2 veevarustus

1762,99

1

32,06

37,83

             

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär