Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kärbi tn 4, Kärbi tn 4A, Kärbi tn 6 ja Nugise tn 20A maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.09.2004 korraldus number 1677
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. september 2004 nr 1677-k

 

 

Kärbi tn 4, Kärbi tn 4A, Kärbi tn 6 ja Nugise tn 20A maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 lg 1, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 1998 korralduse nr 5756-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni otsused 27. novembrist 1995 nr 6503 ja 17. aprillist 2000 nr 11487, nõudeõiguse loovutamise lepingu 22. märtsist 2000 notariaaldokumendi number notariaalregistris 2664/2000, ehitise kinke- ja maa nõudeõiguse loovutamise lepingu 22. märtsist 2000 notariaaldokumendi number notariaalregistris 2663/2000, kokkuleppe ehitise kinke- ja maa nõudeõiguse loovutamise lepingu muutmiseks 21. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3823, kokkuleppe nõudeõiguse loovutamise lepingu muutmiseks 21. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 3825  ja maa tagastamise toimiku nr 3421 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kärbi tn 4;

1.2 pindala: 2825 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 475 pindalaga 10749 m2) järgmisele isikule:

Irene Karindi, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 17.05.2004 väljavõttele (ja Tallinna Hooneregistri 11.04.2000 tõendile nr 8170).

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Kärbi tn 4A;

5.2 pindala: 3363 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 475 pindalaga 10749 m2) järgmisele isikule:

Hendo Tamre, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal asub õigusliku aluseta püstitatud ehitis.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

9.1 asukoht: Kärbi tn 6;

9.2 pindala: 2242 m2;

9.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

10. Tagastada punktis 9 nimetatud maa (endine kinnistu nr 475 pindalaga 10749 m2) järgmisele isikule:

Lilia Tamre, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

11. Tagastataval maa asuvad ehitised kuuluvad punktis 10 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 17.05.2004 väljavõttele (ja Tallinna Hooneregistri 11.04.2000 tõendile nr 8172).

12. Punktis 10 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

13. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

13.1 asukoht: Nugise tn 20A;

13.2 pindala: 1917 m2;

13.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

14. Tagastada punktis 13 nimetatud maa (endine kinnistu nr 475 pindalaga 10749 m2) järgmisele isikule:

Hendo Tamre, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

15. Tagastataval maal asuvad õigusliku aluseta püstitatud ehitised.

16. Punktis 14 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

17. Mitte tagastada endise kinnistu 475 maa-ala suurusega 402 m2, aadressiga Nugise tn 20, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning nimetatud maa kuulub hoonete juurde krundina.

18. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

19. Maa taotlejatel:

19.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

19.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

20. Tagamaks juurdepääsu Kärbi tn 4 krundile avalikult kasutatavalt teelt on Kärbi tn 4 ja Kärbi tn 6 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

21. Tallinna Maa-ametil:

21.1 teha korraldus teatavaks Hendo Tamre´le, Lilia Tamre´le ja Irene Karindi´le;

21.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

22. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär