Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2004 korraldus number 1646
Redaktsiooni kehtivus:25.08.2004 - 23.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 23.05.2007 nr 946

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. august 2004 nr 1646-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 ning Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel 27.veebruaril 2003 sõlmitud Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimislepingu punktidest 2.3, 6.1, 6.2 ja 11

 

 

1. Moodustada Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ (2002/EE/16/P/PA/008) (edaspidi Projekt) elluviimislepingus Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmiseks tööde teostamise juhtimisel ja järelevalve korraldamisel ning kogu projekti eesmärgi saavutamiseks ajutine komisjon järgmises koosseisus:

Komisjoni esimees:

Jüri Ratas

abilinnapea;

Aseesimees:

Ain Valdmann

Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Liikmed:

Peep Koppel

Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;

 

Mati Songisepp

Tallinna Kommunaalameti liiklusteenistuse direktor;

 

Heino Alaniit

Harju Maavalitsuse maavanema nõunik;

 

Jüri Helila

Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti infrastruktuuri osakonna juhataja;

 

Mari Heinsoo

Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna peaspetsialist;

 

Jüri Kirotam

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja asetäitja;

 

Tarmo Pauklin

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti keskkonnateenistuse direktor;

 

Ly Jalakas

Harjumaa keskkonnateenistuse keskkonnakaitse peaspetsialist;

 

Jüri Trumm

Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige.

2.  Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

3. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise korraldab Tallinna Kommunaalamet vastavalt vajadusele.

4.   Komisjoni  ülesandeks on:

4.1         projekti käigus esilekerkivate konstruktiivset lahendust nõudvate küsimuste korraldamiseks ettepanekute ja otsuste tegemine;

4.2         vajalike hinnangute andmine Tehnilise Abi konsultandi poolt koostatud projekti dokumentide kohta Tallinna sadamate maismaaühenduste kavandamisel. Hinnangute andmine puudutab keskkonnamõjusid, tee-maaala omandi määratlust, insenervõrkude vajalikku ümberpaigutamist, avalikustamist, maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks tehnilise lahenduse andmist;

4.3         projekti raames rajatavate erinevate teelõikude parima projektlahenduse valimine ja heakskiitmine.

5. Komisjonil esitada Tallinna Linnavalitsusele ülevaade erinevate teelõikude parimatest projektlahendustest 1 kuu jooksul peale projektlahenduste esitamist Tallinna Kommunaalametile.

6.   Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär