Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 15.12.1999 nr 7845
 
Tlv k 15.12.1999 nr 7846
Aktile viitab
 
Tlv k 25.03.2009 nr 437
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korralduse nr 7845-k "Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine" ja nr 7846-k "Sambla tn 7 krundi erastamiseks tingimuste määramine ja maa ostueesõigusega erastamine"
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2004 korraldus number 1624
Redaktsiooni kehtivus:25.08.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. august 2004 nr 1624-k

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korralduste nr 7845-k “Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ ja  nr 7846-k “Sambla tn 7 krundi erastamiseks tingimuste määramine ja maa ostueesõigusega erastamine“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Riigikohtu 13. detsembri 2002 kohtuotsuse nr 3-2-1-151-02, Tallinna Ringkonnakohtu 23. septembri 2002 kohtuotsuse tsiviilasjas nr 2-2/754/02, Tallinna Linnakohtu 20. veebruari 2002 kohtuotsuse nr 2/3/19-3900/00, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 05. juulist 2004 notari ametitoimingute raamatu number 4158/2004, ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalid  ja maa tagastamise toimiku nr 10692 materjalid

 

 

 

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korraldused nr 7845-k “Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ ja  nr 7846-k “Sambla tn 7 krundi erastamiseks tingimuste määramine ja maa ostueesõigusega erastamine“ seoses ehitiste ja krundi jagamisega reaalosadeks.

2. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks P&R Investment osaühingule, Lehti Ignatjev´ile, Evelyn Ignatjev´ile ja Fredy Ignatjev´ile. 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär