Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Päevakoera tn 32, Päevakoera tn 35 ja Päevakoera tn 41 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 18.08.2004 korraldus number 1589
Redaktsiooni kehtivus:18.08.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. august 2004 nr 1589-k

 

 

Päevakoera tn 32, Päevakoera tn 35 ja Päevakoera tn 41 maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, lg 5, § 13, § 15 lg 1, lg 2, Asjaõigusseaduse § 156, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 lg 1, Ehitusseaduse § 14,  Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 5. märtsist 1999 nr 1597-k, 15. augustist 1997 nr 2882-k, 28. novembrist 1997 nr 4736-k, 03. juulist 1998 nr 4550-k, 27. juunist 2001 nr 2793-k ja 20. märtsist 2002 nr 810-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 01. märtsi 2004 otsuse nr 12653 ning maa tagastamise toimiku nr 5364 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Päevakoera tn 32;

1.2 pindala: 34763 m2;

1.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11872 pindalaga 96340 m2) järgmisele isikule:

Kaarel Silla, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asub õigusliku aluseta püstitatud ehitis.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Päevakoera tn 35;

5.2 pindala: 1133 m2;

5.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11872 pindalaga 96340 m2) järgmisele isikule:

Kaarel Silla, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

9. Tagastada  osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

9.1 asukoht: Päevakoera tn 41;

9.2 pindala: 23419 m2

9.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

10. Tagastada punktis 9 nimetatud maa (endine kinnistu nr 11872 pindalaga 96340 m2) järgmisele isikule:

Kaarel Silla, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

11. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

12. Punktis 10 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

13. Mitte tagastada endise kinnistu nr 11872 maa-ala suurusega 10577 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Lepiku tee 49, Lepiku tee 51, osaliselt Kõlviku põik 8 ja Kõlviku põik 10 teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

14. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

15. Endise kinnistu nr 11872 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 26448 m2  osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

16. Maa taotlejal:

16.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

16.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

16.3 arvestada metsa säilitamise tingimustega vastavalt Tallinna üldplaanile.

17. Juurdepääs Sompa tn 33, Kõlviku põik 4 ja Kõlviku põik 6 maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Päevakoera tn 41 maaüksuse.

18. Juurdepääs Lepiku tee 45 A, Lepiku tee 49, Lepiku tee 51 ja Piksepeni tn 7 maaüksustele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Päevakoera tn 32 maaüksuse.

19. Tallinna Maa-ametil:

19.1 teha korraldus teatavaks Kaarel Silla´le;

19.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

20. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär