Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" lisa 1 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 määrus number 25
Jõustumine:24.06.2004
Redaktsiooni kehtivus:24.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2004 nr 25

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 “Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine“ lisa 1 muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6 ja lg 2, Võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4, Elamuseaduse § 8 p 1 ja 2, Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, Eluruumide erastamise seadusest ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 “Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine“ lisa 1 “Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord“ alljärgnevalt:

1.1 sõnastada p 26 järgmiselt: “26. Sotsiaaleluruumid antakse üürile üheks kuni viieks aastaks. Üürilepingu täpne tähtaeg määratakse kindlaks linnavalitsuse korralduses sotsiaaleluruumi üürile andmise kohta.“;

1.2 sõnastada p 37 järgmiselt: “37. Eluruumi üürilepingu tähtaja pikendamine otsustatakse linnavara valitseja, kelle valitsemisel on üürile antud eluruum, ettepanekul linnavalitsuse korraldusega. Üürilepingu pikendamisest teatab linnavara valitseja üürnikule kolm kuud enne eluruumi üürilepingu tähtaja möödumist. Üürniku kirjaliku nõusoleku alusel eluruumi üürilepingu pikendamiseks valmistab linnavara valitseja ette linnavalitsuse korralduse. Eluruumi üürilepingut pikendatakse ühe kuni viie aasta võrra, täpne üürilepingu pikendamise tähtaeg määratakse kindlaks linnavalitsuse korralduses. Linnavara valitseja säilitab eluruumi üürilepingu pikendamist käsitlevat linnavalitsuse korraldust koos eluruumi üürilepinguga. Eluruumi üürilepingu mitte pikendamine otsustatakse linnavara valitseja, kelle valitsemisel on üürile antud eluruum, ettepanekul kooskõlastatult eluruumi asukohajärgse eluasemekomisjoniga, linnavalitsuse korraldusega.“.

2. Määrus jõustub 24. juunil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees