Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2004 korraldus number 1463
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 1463-k

 

 

Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 4, 10 ja 11

 

 

1. Algatada Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 5,9 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Pärnu mnt 463 kinnistu suurendamine kinnistuga külgneva omandisse vormistamata riigimaa liitmise kaudu, selle maa-ala maakasutuse sihtotstarbe määramine tootmismaaks ning Külvi tn 11 kinnistu ja Pärnu mnt 463 kinnistu piiride muutmine ja ehitusõiguse määramine.

2. Kinnitada Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1737 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse  30. juuni 2004

korraldusega nr 1463-k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1737

 

 

 

Pärnu mnt 463 ja Külvi tn 11 kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja on aktsiaseltsi Teede REV-2 volitatud esindaja Jaanus Kaart

 

Planeeritava maa-ala suurus: 5,9 ha

 

1.      Detailplaneeringu koostamise alused:

1.1  aktsiaseltsi Teede REV-2 volitatud esindaja Jaanus Kaarti taotlus 22.09.2003;

1.2  planeerimisseadus;

1.3  Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2.      Detailplaneeringu koostamise eesmärk:

2.1  Pärnu mnt 463 kinnistu suurendamine kinnistuga külgneva omandisse vormistamata riigimaa-ala liitmise kaudu, selle maa-ala maakasutuse sihtotstarbe määramine tootmismaaks ning Külvi tn 11 kinnistu ja Pärnu mnt 463 kinnistu piiride muutmine;

2.2  ehitusõiguse määramine, piiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3.      Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid:

3.1  Tallinna üldplaneering 2010;

3.2  Nõmme linnaosa üldplaneering (koostamisel);

3.3  olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.4  Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.5  Eesti Standard 809-1:2002. Kuritegevuse ennetamine: linnaplaneerimine ja arhitektuur;

3.6  olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.7  planeeritaval maa-alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.8  planeeritaval maa-alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd;

3.9  lähteülesande kooskõlastajate kirjad tingimustega:

3.9.1        Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti kiri 22.03.04 nr 3-7/316.

 

4.      Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1  Detailplaneering muudab Tallinna üldplaneeringut.

4.2  Tallinna üldplaneeringu järgi on käsitletava ala maakasutuse juhtfunktsioon väikeelamumaa ja roheala st metsad, pargid ja looduslikud haljasalad. Ala on peamiselt kasutusel tootmis- ja ärimaana.

4.3  Koostatava Nõmme üldplaneeringu järgi on planeeritava maa-ala peamine maakasutuse juhtfunktsioon ärimaa, samuti väikeelamumaa ning pargid ja üldkasutatavad rohealad.

4.4  Planeeritaval maa-alal paikneb piiratud ala tootmis-, lao- ja büroohoonetega, üks korterelamu ning jätkuvalt riigi omandis oleval alal kasvav tihe puistu.

 

5.      Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks

5.1  Geodeesia

5.1.1        Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2        Esitada uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3        Näidata planeeritaval alal asuv riikliku kaitse all olev geodeetiline märk linna piiripunkt A161.

 

5.2  Linnaruum

5.2.1        Esitada eskiisilahenduses planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs, mis sisaldab:

5.2.1.1  planeeritava alaga külgnevatel aladel algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute skeemi;

5.2.1.2  lähiümbruse liiklusskeemi, sh juurdepääse planeeritavale alale, sõiduteid, kergliikluse teid, jalakäijate ülekäiguradasid ja ühistranspordi peatuseid;

5.2.1.3  üldiseks kasutamiseks kavandatavaid ja olemasolevaid puhke- ja virgestusalasid;

5.2.1.4  kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaadet ja analüüsi, arvestades olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtestatud detailplaneeringuid;

5.2.1.5  planeeringualal asuvatele kruntidele määratud ehitusõiguse põhjendust, arvestades kontaktala hoonestuse omapära, olemasolevaid ja kujundatavaid kaugvaateid, kvartalite nurgalahenduste vajadust jms;

5.2.1.6  kavandatava hoonestuse mahulist analüüsi koos linnaruumiliste vaadetega.

5.2.2        Näidata krundi ehitusõigus, mis määratleb:

5.2.2.1  planeeritavate kruntide maa kasutamise sihtotstarbed;

5.2.2.2  hoonete suurima lubatud arvu krundil;

5.2.2.3  hoonete suurima lubatud ehitusaluse pinna, näidates võimaliku hoonestatava ala täpse paiknemise krundil;

5.2.2.4  ehitiste suurima kõrguse meetrites, sidudes selle absoluutse kõrgusega ning tagades naaberkruntide normatiivsed valgustustingimused.

5.2.3        Määrata ehitiste üldised asukoha- ja arhitektuurinõuded, mis sisaldavad:

5.2.3.1  planeeritavale alale linnaehituslikult sobiva arhitektuurse iseloomu ja eripära kujundamise nõudeid;

5.2.3.2  kohustuslikku ehitusjoont krundi tänavapoolses osas, arvestades olemasolevate ehitusloa alusel püstitatud hoonetega ja kehtestatud detailplaneeringutega;

5.2.3.3  ehitistevahelisi kujasid vastavalt normatiivdokumentidele;

5.2.3.4  uusehitiste püstitamise võimalust ning hoonete stiili-, mahulisi- ja asukohanõudeid;

5.2.3.5  arhitektuursete piirangutena hoonete katusetüüpe ja –kaldeid, akende ja uste tüüpe ning välisviimistluses kasutatavate materjalide loetelu;

5.2.3.6  piirete asukohti, tüüpe ja kõrgusi.

5.2.4        Esitada haljastuse ideelahendus, näidates olemasoleva ja projekteeritava haljastuse.

5.2.5        Esitada ettepanekud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmiseks.

 

5.3  Keskkonnakaitse

5.3.1        Hinnata planeeritava ala keskkonnaseisundit. Keskkonnaseisundi hinnang kooskõlastada töökäigus Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti keskkonnateenistusega võimalike täiendavate nõuete esitamiseks.

5.3.2        Planeerimisel arvestada suletavast Pääsküla prügilast lähtuvate keskkonnahäiringute mõju ulatusega. Ehitised kavandada vähemalt 300 m kaugusele prügilast, kui ei ole selge, et keskkonnahäiringud oleksid tühised väiksema vahemaa korral.

5.3.3        Anda planeeritaval alal kasvavate üksikpuude, puudegruppide ja metsaosa haljastuslik hinnang, planeerimisel lähtuda hinnangust tuleneva väärtusliku haljastuse säilitamise nõudest tuginedes keskkonnastrateegias linnahaljastusele esitatud nõuetele.

5.3.4        Tagada Pääsküla raba ülelinnalise rohestruktuuri tuumala ökoloogiline funktsioneerimine säilitades planeeritavat ala läbiva ökoloogiliselt toimiva rohekoridori.

5.3.5        Määrata heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted tagades hoonestataval krundil vähemalt 25 % haljasmaa osakaalu ja vajadusel esitada võimalused haljastuse täiendavaks rajamiseks arvestades keskkonnastrateegias linnahaljastule esitatud nõudmistega.

5.3.6        Arvestada planeerimisel ja tegevuste kavandamisel Pääsküla jõe kalda kasutamise kitsendustega järgnevalt: looduskaitseseadusest tulenevalt  100 m laiuse kalda piiranguvööndiga,  50 m laiuse ehituskeeluvööndiga ja veeseadusest tulenevalt 10 m laiuse veekaitsevööndiga. Arvestada Pääsküla jõe avaliku kasutamise funktsiooni ning veeseadusest tulenevalt tagada 4 m laiune kallarada, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.

5.3.7        Kanda põhijoonisele planeeritaval alal paiknevad puurkaevud ja nende sanitaarkaitsealad ning arvestada nendest tulenevate piirangutega.

5.3.8        Reostusohtlikule sademeteveele näha ette lokaalsed puhastusseadmed enne kanalisatsiooni või loodusesse juhtimist, märkida sademetevee suubla asukoht.

5.3.9        Määrata soojavarustuse põhimõtted, milles arvestada kütuse valikul keskkonnastrateegias esitatud pingereaga. Uute saasteallikate planeerimisel hinnata nende mõju keskkonnale arvestades piirkonnas olemasolevatega.

5.3.10    Planeeringus käsitleda jäätmete sorteeritud kogumist arvestades tekkivate jäätmete prognoosi ning tuginedes Tallinna jäätmekavale ja jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.3.11    Esitada planeeringuga kavandatud tegevuse elluviimiseks ja keskkonnariskide vähendamiseks vajalikud keskkonnakaitse abinõud, vajadusel määrata ehitised, mille ehitusprojektide koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine.

 

5.4  Liikluskorraldus

5.4.1        Esitada piirkonda teenindava liikluskorralduse ettepanek, arvestades Eesti Standardis EVS 843:2003 toodud nõuete ja rakendusjuhistega.

5.4.2        Parkimine lahendada eelistatavalt oma krundil. Juhul kui see pole võimalik, lahendada parkimine planeeringuala kontaktvööndis asuvates olemasolevates parklates. Korterelamute planeerimisel näha ette soovitavalt vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta.

5.4.3        Määrata tänavate kaitsevöönd.

5.4.4        Näidata kruntidelt väljasõitude soovitavad asukohad, vajadusel määratledes krundi osad, kuhu on keelatud väljasõite rajada.

 

5.5  Tehnovõrgud

5.5.1        Määrata tehnovõrkude ja rajatiste asukohad vastavalt tehnovõrkude valdaja  väljastatavatele tehnilistele tingimustele.

5.5.2        Tehnovõrgud kavandada reeglina tänava maa-alale, määrates vajadusel torustike asukohad tänava põiklõikes.

5.5.3        Määrata vertikaalplaneerimise põhimõtted ning vajadusel sademete-, drenaaž- ja transiitvee ärajuhtimise eelvooluni, mis välistab naaberkruntidele valguva vee hulga suurenemise.

5.5.4        Esitada planeeringualalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajaga, kelle krunte läbivad planeeritud tehnovõrgud.

 

5.6  Kitsendused ja servituudid

5.6.1        Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2        Näidata raudtee kaitsetsoon ning Pääsküla jõe kaitseks seadusega ettenähtud piirangud.

5.6.3        Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

5.6.4        Esitada planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

 

6.      Vormistamine

6.1  Koostada detailplaneering digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande lisale “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

6.2  Esitada detailplaneeringu eskiis (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste skeem M 1:2000, hoonestuskava, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavat avalikku arutelu.

6.3  Esitada eskiislahenduses eraldi joonis (soovitavalt A3 formaadis), planeeringualale jäävate kruntide piiridega ning tabeliga, milles on kajastatud kruntide aadressid (detailplaneeringuga moodustatavatele kruntidele määrata uued aadressid) ja maa sihtotstarbed katastriüksuste liikide kaupa.

6.4  Esitada eskiislahenduses ning detailplaneeringus vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

6.5  Esitada detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ning ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

6.6  Lisada detailplaneeringule planeeringu vastuvõtmiseks eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ning eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

 

7.      Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud kooskõlastused:

7.1  Nõmme Linnaosa Valitsus;

7.2  Nõmme Linnaosa Halduskogu;

7.3  Tallinna Tervisekaitsetalitus;

7.4  Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

7.5  Tallinna Kommunaalamet;

7.6  Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet;

7.7  planeeringualasse jäävate kinnisasjade omanikud, kelle senist maakasutust või krundi ehitusõigust detailplaneeringuga muudetakse.

 

8.      Lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

8.1  situatsiooniskeem;

8.2  planeeritava ala skeem M 1:2000;

8.3  nõuded detailplaneeringu vormistamiseks seitsmel lehel (ainult projekteerija eksemplaris);

8.4  taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

8.5  lähteülesande kooskõlastajate kirjad;

8.5.1        Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsuse kiri 09.03.2004 nr 1-5/232;

8.5.2        Tallinna Nõmme Linnaosa Halduskogu otsus 03.03.2004 nr 13 ;

8.5.3        Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti kiri 22.03.04 nr 3-7/316;

8.5.4        Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni protokoll 08.04.2004 nr 6.

9. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib 3 aastat, arvates linnavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär