Härjapea tn 27a maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 30.06.2004 korraldus number 1430

Redaktsiooni kehtivus 30.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 1430-k

 

 

Härjapea tn 27a
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34,  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. märtsi 1995 otsuse nr 5180 ja maa tagastamise toimiku nr 10839 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Härjapea tn 27a;

1.2 pindala: 1166 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2510 pindalaga 1165 m2) järgmisele isikule:

Reinhold Lepik, i. k. 32111030214, eluk. F. J. Wiedemanni tn 7-10, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2510 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 67 (kuuskümmend seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär