Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saeveski tn 5a ja Viljandi mnt 12a maa osaline tagastamine ja mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2004 korraldus number 1346
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2004 nr 1346-k

 

 

Saeveski tn 5a ja Viljandi mnt 12a maa osaline tagastamine ja mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 lg 1, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 8. oktoobri 2003 korralduse nr 2233-k, 29. oktoobri 2003 kohtumääruse haldusasjas nr 3-800/2003, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt  võõrandatud   vara  tagastamise  ja  kompenseerimise  Tallinna  linnakomisjoni  10. veebruari 2003 otsuse nr 12527, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 11. juunist 2001 notariaalregistri nr 2184, pärimisõiguse tunnistuse 22. aprillist 2002 notari ametitoimingute registri nr 1454 ja maa tagastamise toimiku nr 3975 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Saeveski tn 5a;

1.2 pindala: 1068 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3796 pindalaga 3700 m2, nõudeõigus 4/5 mõttelises osas) järgmistele isikutele:

2.1 Ants Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Juhan Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Mihkel Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad õigusliku aluseta püstitatud ehitised.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Ants Tamme, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.2 Juhan Tamme, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.3 Mihkel Tamme, 66 (kuuskümmend kuus) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Viljandi mnt 12a;

5.2 pindala: 1036 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

 

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3796 pindalaga 3700 m2) järgmistele isikutele:

6.1 Ants Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/3 mõttelises osas;

6.2 Juhan Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

6.3 Mihkel Tamme, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

7. Tagastataval maal asuvad õigusliku aluseta püstitatud ehitised.

8. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

8.1 Ants Tamme, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

8.2 Juhan Tamme, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

8.3 Mihkel Tamme, 66 (kuuskümmend kuus) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3796 maa-ala suurusega 856 m2 vastavalt  29. oktoobri 2003 kohtumäärusega haldusasjas nr 3-800/2003 kinnitatud kohtulikule kokkuleppele.

10. Maa taotlejatel:

10.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär