Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raudtee tn 108 ja Raudtee tn 108a maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2004 korraldus number 1343
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2004 nr 1343-k

 

 

Raudtee tn 108 ja Raudtee tn 108a
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1, p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. augusti 1998 otsuse nr 10130, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 29. aprillist 2003 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 4728 ja maa tagastamise toimiku nr 10458 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Raudtee tn 108;

1.2 pindala: 735 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 433 N pindalaga 1821 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Pille Simmo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Tõnu Tännav, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Siiri Karrisoo, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 27.05.2004 väljavõttele.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Pille Simmo, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.2 Tõnu Tännav, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

4.3 Siiri Karrisoo, 66 (kuuskümmend kuus) krooni.

 Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Raudtee 108a;

5.2 pindala: 1107 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

 

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine kinnistu nr 433 N pindalaga 1821 m2) järgmisele isikule:

Tõnu Tännav, i. k. 34710120219, eluk. Õuntemaja talu, Madise küla, Padise vald, Harju maakond.

7. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

8. Punktis 6 nimetatud isiku on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Lugeda endise kinnistu nr 433 N maa tagastatuks.

10. Maa taotlejatel:

10.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär