Mooni tn 11 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.06.2004 korraldus number 1341

Redaktsiooni kehtivus 21.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. 2004 nr 1341-k

 

 

Mooni tn 11
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 09. detsembri 1996 otsuse nr 8227, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 12. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1102 ja maa tagastamise toimiku nr 7105 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mooni tn 11;

1.2 pindala: 722 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 649 pindalaga 729 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Saul Johannes Primetta, sünniaeg 28.12.1938, eluk. Mooni tn 11-1, Tallinn – 1/11 mõttelises osas;

2.2 Alar Saart, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Hiiu maakond – 10/110 mõttelises osas;

2.3 Juta Jõulu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/11 mõttelises osas;

2.4 Kaija-Liisa Tepper, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/11 mõttelises osas;

2.5 Anneli Karu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 15/110 mõttelises osas;

2.6 Eha Soots, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 15/110 mõttelises osas;

2.7 Erika Jaaska, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 10/110 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 12.05.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 649 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejatel:

5.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Saul Johannes Primetta, 18 (kaheksateist) krooni;

6.2 Alar Saart, 18 (kaheksateist) krooni;

6.3 Juta Jõulu, 18 (kaheksateist) krooni;

6.4 Kaija-Liisa Tepper, 72 (seitsekümmend kaks) krooni;

6.5 Anneli Karu, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni;

6.6 Eha Soots, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni;

6.7 Erika Jaaska,18 (kaheksateist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär