Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 11 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.06.2004 korraldus number 1341
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. 2004 nr 1341-k

 

 

Mooni tn 11
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 09. detsembri 1996 otsuse nr 8227, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 12. maist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 1102 ja maa tagastamise toimiku nr 7105 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mooni tn 11;

1.2 pindala: 722 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 649 pindalaga 729 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Saul Johannes Primetta, sünniaeg 28.12.1938, eluk. Mooni tn 11-1, Tallinn – 1/11 mõttelises osas;

2.2 Alar Saart, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Hiiu maakond – 10/110 mõttelises osas;

2.3 Juta Jõulu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/11 mõttelises osas;

2.4 Kaija-Liisa Tepper, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/11 mõttelises osas;

2.5 Anneli Karu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 15/110 mõttelises osas;

2.6 Eha Soots, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 15/110 mõttelises osas;

2.7 Erika Jaaska, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 10/110 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 12.05.2004 väljavõttele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 649 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejatel:

5.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Saul Johannes Primetta, 18 (kaheksateist) krooni;

6.2 Alar Saart, 18 (kaheksateist) krooni;

6.3 Juta Jõulu, 18 (kaheksateist) krooni;

6.4 Kaija-Liisa Tepper, 72 (seitsekümmend kaks) krooni;

6.5 Anneli Karu, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni;

6.6 Eha Soots, 28 (kakskümmend kaheksa) krooni;

6.7 Erika Jaaska,18 (kaheksateist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär