Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kasvu tn 10A maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.06.2004 korraldus number 1252
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2004 nr 1252-k

 

 

Kasvu tn 10A maa tagastamine ja  nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 561, p 562, p 567, p 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 25. juunist 2003 nr 1593-k ja 12. aprillist 2004 nr 686-k, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1993 otsuse nr 1050, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 24. septembrist 1997 notariaalregistri nr 4343, nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 30. maist 2001 notariaaldokumendi notariaalregistri nr 4324/2001, avalduse 15. märtsist 2004 ning maa tagastamise toimiku nr 2651 materjalid

 

 

1. Kinnitada Kasvu tn 10A nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 06. mai 2004 aktid nr 244 ja 245.

2. Määrata Kristiine linnaosas, Kasvu tn 10A, endisel kinnistul nr 660  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 236 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 17700 (seitseteist tuhat seitsesada) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberi arvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas aadressil Kasvu tn 10A suurusega 654 m2, millest 236 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 660, pindala 1045 m2 ) järgmistele isikutele:

3.1 Erene Talivee, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 865/2515 mõttelises osas;

3.2 Otto Vaher, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1650/2515 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 05. mai 2004 väljavõttele (ja Tallinna Hooneregistri 11. aprilli 2003 tõendile nr 6059).

5. Punktis 3 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktis 3 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Erene Talivee, 69 (kuuskümmend üheksa) krooni;

6.2 Otto Vaher, 131 (ükssada kolmkümmend üks) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär