Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.06.2004 määrus number 28
Jõustumine:03.07.2004
Redaktsiooni kehtivus:03.07.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 28

 

 

 

 

Tallinna linna 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 ning Tallinna põhimääruse § 59 lg 2 ja § 591lg 1 ja lg 2 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada Tallinna linna 2003. aasta majandusaasta aruanne, sealhulgas:

1.1 raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega vastavalt lisale 1, sealhulgas:

1.1.1 eelarve kassaline täitmine: tulud summas 4 439 964,9 tuh krooni, sh kulude katteks suunatud aasta alguse jääk summas 26 303,1 tuh krooni; kulud summas 4 486 533,0 tuh krooni; eelarve kassalise täitmise tulem 88 467,1 tuh krooni ja eelarve rahaliste vahendite jääk seisuga 01. 01. 2003 summas 50 405,4 tuh krooni, sealhulgas omandireformi reservfondi jääk 274,0 tuh krooni;

1.1.2 raamatupidamise bilanss seisuga 31. detsember 2003 aktiva ja passiva tasakaalus 7 777 290 946 krooni ja 72 senti ning 2003. aasta arvestatud tulem -79 871 407 krooni ja 14 senti;

1.2 tegevusaruanne vastavalt lisale 2;

1.3  reservfondi kasutamise aruanne vastavalt lisale 3;

1.4 ülevaade linna enamusosalusega äriühingute ning linna poolt asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandustegevusest vastavalt lisale 4;

1.5  audiitori järeldusotsus vastavalt lisale 5.

2. Määrus jõustub 3. juulil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega

Lisa 2 Tegevusaruanne

Lisa 3 Reservfondi kasutamise aruanne

Lisa 4 Ülevaade linna enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutuste majandustegevusest

Lisa 5 Audiitori järeldusotsus 31. detsembril 2003 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta: Tallinna linna raamatupidamise bilanss, Tallinna linna tulemiaruanne, Audiitori järeldusotsus.