Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 11.06.1993 määrus number 155
Jõustumine:11.06.1993
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.06.1993 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 22.12.2010 nr 109, jõustumine 01.01.2011
          TALLINNA LINNAVALITSUS
              MÄÄRUS


                  11.juuni 1993 nr 155

Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

Kinnitada juurdelisatud "Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri".Jaak Tamm
Linnapea              Toomas Sepp
                  Linnasekretär
                      KINNITATUD
                  Tallinna Linnavalitsuse
                  11.juuni 1993.a.
                  määrusega nr.155


        TALLINNA KALMISTUTE KASUTAMISE

             E E S K I R I

I Üldosa

1. Käesolev eeskiri on kohustuslik kõigile Tallinna
haldusterritooriumil asuvatele avalikele, üldtarvitamiseks
määratud kalmistutele.
2. Tallinna kalmistute rajamisel, haldamisel ja kasutamisel
juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest
ja käesolevast eeskirjast.
3. Kalmistut peab ümbritsema piire. Kalmistu jaotatakse
tähistatud kvartaliteks. Peamiste sissekäikude juurde pannakse
välja kalmistu plaan, millele on kantud kontor, kabel, kvartalid,
aja-ja kultuuriloolised kalmud ning muud vaatamisväärtused.
4. Kontori juurde teadetetahvlile pannakse välja lahtioleku ajad,
teenuste loetelu, kalmistut haldava ettevõtte nimi ja aadress.

II Hauaplatside eraldamine

5. Kalmistut haldav ettevõte tegeleb hauaplatside eraldamise,
matmise, kalmistu ja haudade korrashoiuga.
6.Matuse kohta peetakse loendit, maetute kohta tähestikulist
nimekirja ning hauaplatside kohta kaardistut. Hauaplatsikaardile
kantakse platsi kasutaja andmed, hauaplatsi eraldamise aeg,
hauaplatsi asukoht, maetute nimed ja matuste kuupäevad ning
haudade skeem. Hauaplatsikaardile võetakse platsikasutaja allkiri
kalmistu eeskirjade tundmise kohta.
7. Hauaplats eraldatakse füüsilisele isikule surmatunnistuse
alusel tasuta 25 aastaks vastavalt detailplaneerimise projektile
maaeraldust vormistamata. Tähtaja lõppemisel on hauaplatsi
kasutajal või tema pärijal (volitatul) õigus pikendada hauaplatsi
eraldust järgmiseks 25 aastaks. Pikendamata hauaplatsid
akteeritakse ja eraldatakse uuele kasutajale.
8. Hauaplatsid võivad olla nii kirstude kui ka urnide matmiseks.
Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või
kahekohalisena (kirstuhaua korral) mõõtmetega vastavalt
1,5x2,5x2,5 m. Erandjuhtudel võidakse eraldada kuni neljakohaline
hauaplats linnavalitsuse kalmistumajandust korraldava üksusega
kooskõlastatult.
Akteeritud hauaplatsid eraldatakse üldjuhul esialgse kuju ja
suurusega.
9. Erandina võib hauaplatsi eraldada ka juriidilise isiku kaudu.
Erandeid võib teha linnavalitsuse kalmistumajandust korraldava
üksuse loal.

III Hauaplatsi kasutamine

10. Hauaplatsi kasutajaks on isik, kellele hauaplats on
eraldatud. Tal on õigus määrata järgmine kasutaja. Kui hauaplatsi
kasutaja on kalmistu dokumentides kirjalikult vormistamata,
kuulub kasutamisõigus viimasele matjale. Kasutaja võib tõestatud
volikirja alusel lubada hauaplatsi kasutamist teistel isikutel.
Muudel juhtudel otsustab hauaplatsi kasutamise kalmistut haldava
ettevõtte direktor.
11. Hauaplatsi kasutamisest loobumine toimub kasutaja kirjaliku
avalduse alusel ettevõtte direktorile. Peale avalduse saamist
hauaplats akteeritakse ja eraldatakse uuele kasutajale.
Kaitsealuste haudade puhul toimub see linnavalitsuse
erikooskõlastuse alusel.
12. Hauaplatsi kasutaja korrastab või hüvitab matmise käigus
kõrvalolevale hauaplatsile tekitatud kahjustused kolme päeva
jooksul arvates kahjustuse tekitamisest.
13. Vaidlusküsimused hauaplatsi kasutamisel lahendab ettevõtte
direktor.

IV Matmine

14. Matusetalitus toimub haual, kabelis, kirikus, lahkunu kodus
või selleks ettevalmistatud kohas.
15. Surnute ümbermatmist võib teha erandjuhtudel linnavalitsuse
loal, kooskõlastatud tervisekaitsetalitusega.
16. Matus vormistatakse pärast seda, kui matja on esitanud
surmatunnistuse, näidanud hauaplatsil hauakoha ja tasunud
tellitud teenuste eest. Suvehooajal (16.aprillist kuni
30.novembrini) tuleb matus vormistada hiljemalt matusele eelneval
päeval kella 10.oo. Talvehooajal (1.detsembrist kuni
15.aprillini) üle-eelmisel päeval.
17. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine
kõrvale tõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.
18. Haua kaevamine toimub kalmistu töötaja korraldamisel.
Muldasängitamine ja hauakääpa kujundamine toimub kalmistu töötaja
osavõtul.
19. Pühapäeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matusetalitusi
üldjuhul ei korraldata.
20. Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta (ka
kirstuhauda) urniga või ilma selleta.
21. Kirstuhaua sügavus peab olema maapinnast vähemalt 1,5 m.
Peale vastavat kontrollimist võib 15 aasta möödumisel viimasest
matmisest võimaluse korral samasse hauda matta järgmise kirstu.
22. Hauaplats korrastatakse peale matust platsi kasutaja poolt,
kui see ei ole konkreetse kalmistu sisekorraeeskirjas määratletud
teisiti.

V Hauaplatsi hooldamine

23. Hauaplatsi hooldamisel järgitakse kalmistu kujunduspõhimõtet
ja detailplaneerimisprojektis määratud kujundusnõudeid.
24. Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hauaplatsi tähistama.
Kaitsealused hauad märgitatakse eritähisega.
Hooldamata hauaplats tähistatakse hoiatuslipikuga. Kui hoiatusele
järgneva 1 aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, hauaplats
akteeritakse ja lõpetatakse senine kasutamisõigus.
25. Hauaplatsi võib vastavalt hauaplatsi kasutaja ja ettevõtte
kokkuleppele hooldada ka kalmistut haldav ettevõte.

VI Hauarajatised

26. Hauaplatsile püstitatud hauatähised ja -rajatised
(s.h.taimestik) on kalmistu kujunduse osa ning nende
paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine toimub kalmistu
kujundusnõuete alusel. Üksikisikute ja juriidiliste isikute poolt
püstitatud kalmuehitised on nende omandiks. Kalmistu
kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi kasutajat hoiatatakse.
Ühe aasta möödumisel hoiatamisest nõuetele mittevastavad
hauatähised ja rajatised kõrvaldatakse hauaplatsi kasutaja kulul.
27. Hauatähised, rajatised ja haljastus peab asuma hauaplatsi
piirides.
28. Hauarajatised (hauasambad, betoon-ja kivipiirded jms.) peab
hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel
ei tekiks rajatise varisemisohtu.
29. Kalmistut haldaval ettevõttel on õigus eemaldada või määrata
eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad.
Eelnevalt tehakse vastav ettepanek hauaplatsi kasutajale.

VII Ajaloo-ja kunstimälestistena kaitse all olevad hauaplatsid

30. Kalmistul asuvate ajaloo-ja kunstimälestiste kohta sõlmib
haldav ettevõte hauaplatsi kasutaja ja mälestiste omanikuga
kaitsekohustuse, millega kohustab neid jälgima kaitsealuste
hauaplatside seisundit ja hoidma neid ettenähtud korras.
31. Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema
kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.
32. Kaitsealuse hauaplatsi kasutaja loobumisel hauaplatsi
edasisest hooldamisest läheb kaitsealuse hauaplatsi valdamise
õigus üle kalmistut hooldavale ettevõttele.

VIII Vastutus

33. Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega
ettenähtud korras.