Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 30.01.2003 nr 9
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.12.2012 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 10.06.2004 määrus number 22
Jõustumine:01.08.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.08.2004 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2004 nr 22

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

 

 

 

Juhindudes Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2 ja § 141 lg 2,  Liiklusseaduse § 501 lg 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2 ja lähtudes asjaolust, et Tallinna linna elanikud osalevad Tallinna linna poolt avaliku teenuse (teede ja tänavate korrashoid) finantseerimisel läbi füüsilise isiku tulumaksu ning Tallinna linna tegevuse eesmärgiks on tallinlaste heaolu suurendamine ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 5.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“5.1 Kesklinna avalik tasuline parkimisala, mis on piiritletud Toompuiestee – Tõnismäe tänava – Pärnu maantee – Vineeri tänava – Vana-Lõuna tänava – Herne tänava – Juhkentali tänava – Keldrimäe tänava – Lastekodu tänava – Torupilli otsa – Jakobsoni tänava – Kunderi tänava – Laulupeo tänava – Gonsiori tänava – J.Vilmsi tänava – Petrooleumi tänava – Tuukri tänava – Ahtri tänava ja Rannamäe teega (kaasaarvatud Rannamäe teega külgnev Balti jaama parkla);”

1.2 muuta punkti 5.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“5.2 Kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuv:

5.2.1 vanalinna valveta tasulise parkimise tsoon, mis on piiritletud Toompuiestee – Kaarli puiestee – Vabaduse väljaku – Pärnu maantee – Viru väljaku – Mere puiestee ja Rannamäe teega;

5.2.2 kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulise parkimise tsoon, mis on piiritletud Vabaduse väljaku – Roosikrantsi tänava – Pärnu maantee – Sakala tänava – Kentmanni tänava – Liivalaia tänava – Pronksi tänava – Narva maantee ja Pärnu maanteega;”

1.3 muuta punkti 5.5.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“ 5.5.1 Kesklinnas (v.a. vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas) tööpäevadel kella 07.00-st kuni 19.00-ni ja laupäevadel kella 08.00-st kuni 15.00-ni”;

1.4 muuta punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

“6. Maksumäär

6.1 Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal (v.a. vanalinna ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulistes parkimise tsoonides ning Vabaduse väljaku parklas):

6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

3 krooni

6.1.2 kuukaart

1500 krooni

 

6.2 kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulises parkimise tsoonis:

6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

6 krooni

6.2.2 kuukaart

2500 krooni

 

6.3 vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis:

6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

12 krooni

6.3.2 kuukaart

3500 krooni

 

6.4 Vabaduse väljaku parklas:

6.4.1. kella 07.00-st kuni kella 22.00-ni iga kuni 15 minutit

parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

6 krooni

6.4.2.

kella 22.00-st kuni kella 07.00-ni iga kuni 15 minutit

 

parkimist (v.a. esimesed 15 minutit)

3 krooni

     

 

6.5 Pirita linnaosa avalikul  tasulisel parkimisalal:

6.5.1 kuni 30 minutit parkimist alates esimese 15 minuti möödumisest

10 krooni

6.5.2 30 minutit kuni 2 tundi parkimist

25 krooni

6.5.3 kuupäevaline parkimise päevapilet

50 krooni

6.5.4 kuukaart

500 krooni

6.6 Poolaastakaart tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks

tasuta”;

 

1.5 muuta parkimistasu punkti 8.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“8.1 Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise parkimisala piires, on õigus saada nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.6 nimetatud poolaastakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks poolaastakaart. Poolaastakaardil märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning tänavad, kus parkimine on lubatud.”;

1.6 täiendada parkimistasu punktiga 8.11  järgmises sõnastuses:

“8.11 Isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri aadressandmete kohaselt on Tallinn ning kelle nimi koos isikukoodiga on kas mootorsõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2 või 6.3.2 nimetatud kuukaart. Soodustust rakendatakse füüsilisest isikust kaardi eest tasujale.”;

1.7 muuta punkti 8.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“8.4 Linnavalitsus otsustab taotluse alusel parkimistasu soodustuste andmise punktides 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud maksumäärast:”;

1.8 asendada punktides 8.6 ja 8.9 numbrid “6.5” numbritega “6.6” ning sõna “kuukaart” sõnaga “poolaastakaart” vastavas käändes.

2. Määrus jõustub 1. augustil 2004.

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees