Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Räime tn 19A ja Tiskre tee 27A maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 09.06.2004 korraldus number 1197
Redaktsiooni kehtivus:09.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. juuni 2004 nr  1197-k

 

 

Räime tn 19A ja Tiskre tee 27A

maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 lg 1 ja lg 3, Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1 ja lg 4 p 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, Ehitusseaduse § 14, Ranna ja kalda kaitse seaduse, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 16. juunist 1997 nr 1839-k ja 30. juulist 2003 nr 1744-k,  õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 16. oktoobri 1995 otsuse nr 6274, maa jagamise kokkulepped 20. maist 1997 notariaalregistri nr 4224 ja 26. augustist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 9219/2002 ning maa tagastamise toimiku nr 8705 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Räime tn 19A;

1.2 pindala: 1241 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Limboja“ /Umboja/, endine kinnistu nr 24 pindalaga 119100 m2) järgmisele isikule:

Signe Palumets, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Tiskre tee 27A;

5.2 pindala: 4545 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine “Limboja“ /Umboja/, endine kinnistu nr 24 pindalaga 119100 m2) järgmisele isikule:

Signe Palumets, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal asuvad õigusliku aluseta  püstitatud ehitised.

8. Punktis 6 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

9. Endise kinnistu nr 24 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 18945  m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

10. Maa taotlejal:

10.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

10.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

10.3 järgida Ranna ja kalda kaitse seadusest tulenevaid nõudeid.

11. Juurdepääs Tiskre tee 23 ja Tiskre tee 25 kruntidele avalikult kasutatavalt teelt on seni toimunud läbi Tiskre tee 19A ja Tiskre tee 27A kruntide. Signe Palumets on andnud kirjaliku nõusoleku, et tagab Tiskre tee 23 ja Tiskre tee 25 kruntidele juurdepääsu kuni detailplaneeringuga kehtestatud uute tänavate väljaehitamiseni.

12. Tallinna Maa-ametil:

12.1 teha korraldus teatavaks Signe Palumets´ale;

12.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

13. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär