Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 27.05.2004 määrus number 16
jõustumine 03.06.2004
Kehtetuks tunnistamine 25.06.2010
Redaktsiooni kehtivus 03.06.2004 - 24.06.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 17.06.2010 nr 33, jõustumine 25.06.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. mai 2004 nr 16

 

 

 

 

Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 ja lg 5 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korras järgmised muudatused:

1.1 täiendada punkti 5 järgmiselt:

lisada pärast sõnu “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametiga” sõnad “(edaspidi SAPA)”;

1.2 lisada punkt 51 ja sõnastada see järgmiselt:

“51. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega teha pinna kasutusse andmise ülesandeks ettevõtlusametile. Pinna kasutusse andmise peab sellisel juhul kooskõlastama ehitise valitsejaga ja SAPA-ga. Kui ehitise valitseja ei ole linnaosa valitsus, peab ettevõtlusamet kooskõlastama pinna kasutusse andmise kavatsuse ehitise asukohajärgse linnaosa valitsusega ja SAPA-ga.”;

1.3 lisada punkt 52 ja sõnastada see järgmiselt:

“52. Ettevõtlusametil, linnaosa valitsusel ja SAPA-l anda korra punktides 5 ja 51 sätestatud kooskõlastus seitsme tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest. Taotlusele nimetatud tähtaja jooksul mittevastamist loetakse taotleja esitatud tingimustega nõustumiseks.”;

1.4 täiendada punkti 7 järgmiselt:

lisada pärast sõnu “Linnaosa valitsus” sõnad “või ettevõtlusamet”;

1.5 täiendada punkti 17 järgmiselt:

lisada pärast sõna “korraldusega” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirjaga”;

1.6 täiendada punkti 18 järgmiselt:

lisada pärast sõnu “Linnaosa vanem” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja”;

1.7 täiendada punkti 29 uue lausega järgmises sõnastuses:

“29. Punktis 51 nimetatud juhul annab ettevõtlusameti juhataja käskkirja lepingu sõlmimiseks komisjoni poolt parimaks tunnistatud pakkumise teinud isikuga või käskkirja läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Kui ettevõtlusameti juhataja ei nõustu komisjoni otsusega, annab ta käskkirja läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta, märkides samas, mis tingib komisjoni otsusega mittenõustumise.”;

1.8 täiendada punkti 31 järgmiselt:

lisada pärast sõna “korralduses” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja käskkirjas”;

1.9 täiendada punkti 31.10 järgmiselt:

lisada pärast sõnu “linnaosa valitsus” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja”;

1.10 täiendada punkti 32 uue lausega järgmises sõnastuses:

“32. Punktis 51 nimetatud juhul võib ettevõtlusameti juhataja tunnistada oma käskkirja kehtetuks, kui parima pakkumise teinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates punktis 31 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut.”;

1.11 täiendada punkti 33 järgmiselt:

lisada pärast sõna “korralduse” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja käskkirja”;

1.12 täiendada punkti 33.10 järgmiselt:

lisada pärast sõnu “linnaosa valitsus” sõnad “või ettevõtlusamet”;

1.13 täiendada punkti 35 uue lausega järgmises sõnastuses:

“35. Punktis 51 nimetatud juhul võib ettevõtlusameti juhataja põhjendatult otsustada, et pind antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.”;

1.14 täiendada punkti 37 järgmiselt:

lisada pärast sõna “korralduse” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirja”;

1.15 täiendada punkti 38 järgmiselt:

lisada peale sõnu “linnaosa valitsus” sõnad “või ettevõtlusamet”;

1.16 täiendada punkti 39 järgmiselt:

lisada peale sõna “korralduses” sõnad “ettevõtlusameti juhataja käskkirjas”;

1.17 täiendada punkti 40 uue lausega järgmises sõnastuses:

“40. Punktis 51 nimetatud juhul edastab ettevõtlusamet lepingu ärakirja ehitise valitsejale.”;

1.18 täiendada punkti 44 järgmiselt:

lisada pärast sõna “korralduse” sõnad “või ettevõtlusameti juhataja käskkirja”;

1.19 täiendada punkti 49 järgmiselt:

lisada pärast sõna “valitsuste” sõnad “või ettevõtlusameti”.

2. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise kord uues redaktsioonis.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 71 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärust täiendades seda punktiga 2.1.61 järgmises sõnastuses:

“2.1.61 linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmine;”.

4. Määrus jõustub 3. juunil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004

määrusega nr 16

 

Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise kord

 

I Üldsätted

1. Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinna (edaspidi pind) tasulisse või tasuta kasutusse andmist isikule, kes soovib:

1.1 paigutada pinnale välireklaamkandjat või välireklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist;

1.2 paigaldada või kanda välireklaami vahetult pinnale.

2. Käesolevat korda ei kohaldata seoses mobiilse konstruktsiooniga (veokiga, mis on selle välireklaami paigaldamiseks või selle vahendusel välireklaami edastamiseks otseselt ette nähtud või mida selle omaduste tõttu saab kasutada temale välireklaami paigaldamiseks või tema vahendusel välireklaami edastamiseks).

3. Juhtudel, mil kuulub kohaldamisele käesolev regulatsioon, lähtutakse käesoleva korraga reguleerimata küsimustes Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud linnavara kasutusse andmise korrast.

4. Käesoleva korra tähenduses on:

4.1 ehitis - Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluv hoone ja rajatis;

4.2 hoone - ehitis, mis on katuse, siseruumi ja välispiiretega;

4.3 rajatis - ehitis, mis ei ole hoone;

4.4 ehitise valitseja - ehitise kui linnavara valitseja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korrale;

4.5 välireklaamkandja -

4.5.1 asi, mis on sellele välireklaami paigaldamiseks või selle vahendusel välireklaami edastamiseks otseselt ette nähtud;

4.5.2 asi, mida selle omaduste tõttu saab kasutada temale välireklaami paigaldamiseks või tema vahendusel välireklaami edastamiseks;

4.6 kinnis - konksjas kinnitusvahend;

4.7 välireklaam -

4.7.1 teave Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses selle materiaalses väljenduses, mida eksponeeritakse väljaspool siseruume paiknevas avalikus kohas paigaldatuna välireklaamkandjale;

4.7.2 teave Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses selle elektroonilises väljenduses, mida edastatakse väljaspool siseruume paiknevas avalikus kohas ekraani, tabloo vms välireklaamkandja vahendusel;

4.7.3 teave Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses selle materiaalses väljenduses, mida eksponeeritakse väljaspool siseruume paiknevas avalikus kohas riputatuna kinniste külge;

4.7.4 teave Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses selle materiaalses väljenduses, mida eksponeeritakse väljaspool siseruume paiknevas avalikus kohas paigaldatuna vahetult pinnale;

4.7.5 teave Reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses, mida eksponeeritakse väljaspool siseruume paiknevas avalikus kohas ja mis on värvi või muude samalaadsete vahendite abil kantud vahetult pinnale;

4.8 linna ühiskondlik objekt - välireklaamikandja, mis teenib linna avalikke huve (linnateaberajatis, ootekoda, prügikast jm).

5. Pinna kasutusse andmine kuulub ehitise asukoha järgse linnaosa valitsuse pädevusse. Pinna kasutusse andmise menetlus algatatakse kas linnaosa valitsuse initsiatiivil või huvitatud isiku ettepanekul. Kui ehitise valitseja ei ole linnaosa valitsus, peab linnaosa valitsus kooskõlastama pinna kasutusse andmise kavatsuse ehitise valitsejaga. Ühtlasi peab linnaosa valitsus kooskõlastama pinna kasutusse andmise Tallinna Ettevõtlusametiga (edaspidi ettevõtlusamet) ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametiga (edaspidi SAPA).

51. Tallinna Linnavalitsus võib oma korraldusega teha pinna kasutusse andmise ülesandeks ettevõtlusametile. Pinna kasutusse andmise peab sellisel juhul kooskõlastama ehitise valitsejaga ja SAPA-ga. Kui ehitise valitseja ei ole linnaosa valitsus, peab ettevõtlusamet kooskõlastama pinna kasutusse andmise kavatsuse ehitise asukohajärgse linnaosa valitsusega ja SAPA-ga.

52. Ettevõtlusametil, linnaosa valitsusel ja SAPA-l anda korra punktides 5 ja 51 sätestatud kooskõlastus seitsme tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest. Taotlusele nimetatud tähtaja jooksul mittevastamist loetakse taotleja esitatud tingimustega nõustumiseks.

6. Pind antakse kasutusse juhul, kui:

6.1 välireklaamkandja paigutamine sellele pinnale vastab Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kehtestatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

6.2 välireklaami eksponeerimiseks vajaliku kinnise paigutamine (samuti välireklaami paigaldamine või kandmine) sellele pinnale on kooskõlas Muinsuskaitseseaduse nõuetega- kinnismälestise ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva pinna puhul;

6.3 välireklaamkandja või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku kinnise paigutamine (samuti välireklaami paigaldamine või kandmine) sellele pinnale ei takista pinna kasutamist avalikuks otstarbeks;

6.4 pind ei ole vajalik linna valitsemiseks;

6.5 pinna kasutusse andmisel ei muudeta võimatuks või oluliselt raskendatuks ehitise valitseja õiguste teostamine või muu linnavara otstarbekohane kasutamine.

7. Linnaosa valitsus või ettevõtlusamet peab enne pinna kasutusse andmise otsustamist hindama põhjalikult, igakülgselt ja objektiivselt pinna kasutusse andmise võimalikkust tulenevalt punktis 6 sätestatust, samuti täpsustama ehitise võimaliku võõrandamisega seonduvat. Vajadusel võib teha päringuid linna teistele ametiasutustele. Punktis 6.2 märgitud juhul peab tegema päringu Muinsuskaitseametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (edaspidi kultuuriväärtuste amet).

8. Pinna kasutusse andmisel otsustuskorras kinnitab tasu miinimummäärad (alghinnad) ja arvutusmetoodika linnavalitsus.

II Pinna kasutusse andmise tähtajad ja otsustusviisid

9. Pind antakse kasutusse läbirääkimistega pakkumise korras, välja arvatud punktis 10 märgitud juhul.

10. Pind antakse kasutusse otsustuskorras:

10.1 samas ehitises või sama ehitise vahetus läheduses tegutsevale isikule - otseselt tema kohta käiva välireklaami eksponeerimise eesmärgil;

10.2 avaliku ürituse korraldajale - kui pind asub avaliku ürituse toimumise paigas või selle vahetus läheduses;

10.3 mis tahes isikule - paigutamaks kinnist või kinniseid, mille abil välireklaam riputatakse kahe ehitise vahele;

10.4 mis tahes isikule - kui pinnale kasutaja leidmine läbirääkimistega pakkumise korras on vähemalt kahel korral tunnistatud nurjunuks.

11. Pind antakse kasutusse kindlaksmääratud tähtajaks:

11.1 juhtudel, mil tuleb korraldada läbirääkimistega pakkumine - tähtajaga kuni seitse aastat (välja arvatud punktis 15 nimetatud juhul);

11.2 punktis 10.1 nimetatud juhul - tähtajaga kuni üks aasta;

11.3 punktis 10.2 nimetatud juhul - mitte kauem kui avaliku ürituse toimumise päevale järgnev päev või mitmepäevase avaliku ürituse viimasele päevale järgnev päev;

11.4 punktis 10.3 nimetatud juhul - tähtajaga kuni kolm kuud;

11.5 punktis 10.4 nimetatud juhul - tähtajaga kuni üks aasta.

12. Kui ehitise, mis on otsustatud võõrandada, pinnale soovitakse paigutada välireklaamkandjat või kinnist või soovitakse sellele paigaldada või kanda välireklaami, siis sõltumata otsustusviisist ei tohi pinna kasutusse andmise tähtaeg ületada ehitise võõrandamismenetluses olulist tähendust omavaid teadaolevaid tähtaegu.

III Pinna kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras

13. Läbirääkimistega pakkumist võib korraldada ühe konkreetse pinna või mitme sama linnaosa piires asuva pinna suhtes. Kui korraldatakse läbirääkimistega pakkumist mitme sama linnaosa piires asuva pinna kui pakkumise tervikobjekti suhtes, võib pakkumismenetluses kehtestada eri pindade osas erinevaid lisatingimusi.

14. Läbirääkimistega pakkumise puhul pinna tasuta kasutusse andmist ei rakendata. Sama oluline kui tasu suurus, on läbirääkimistega pakkumise puhul teatud lisatingimuste täitmine. Lisatingimuseks on pinna kasutusse võtja kohustus:

14.1 paigutada pinnale vaid selline välireklaamkandja, mis vastab linnavalitsuse poolt kehtestatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

14.2 eksponeerida samas vaid sellist välireklaami, mis on oma välisilmelt linnapilti ja otseselt antud paika sobilik, kusjuures võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse kultuuriväärtuste ameti arvamusest;

14.3 tagada välireklaami eksponeerimine välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on pinnale paigutatud;

14.4 tagama välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

15. Täiendavalt võib olla lisatingimus, et pinna kasutusse võtja kohustub tagama antud pinnale linnaeelarve vahendeid kaasamata teatud kuupäevaks teatud kriteeriumitele vastava ühiskondliku objekti rajamise ja selle objekti hooldamise. Seejuures ei ole oluline, kas ühiskondliku objekti rajab ja/või hooldab pinna kasutusse võtja ise või sõlmib ta lepingu kolmanda isikuga. Lepingu sõlmimisel kolmanda isikuga peab pinna kasutusse võtjal olema selleks linnaosa valitsuse eelnev nõusolek, mis peab olema vormistatud haldusaktis. Käesolevas punktis sätestatud lisatingimuse esitamise korral antakse pind kasutusse kuni viieteistkümneks aastaks.

16. Kui pind antakse kasutusse enam kui üheks aastaks, kehtestatakse tasu suurus igaks aastaks eraldi. Kui järgnevaks aastaks otsustatakse tasu suurendada, ei tohi tasu suurus tõusta enam kui kümme protsenti.

17. Läbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja vahetuks teostamiseks moodustab linnaosa vanem oma korraldusega või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, nimetades ühtlasi komisjoni liikmete seast komisjoni esimehe ja komisjoni sekretäri.

18. Linnaosa vanem või ettevõtlusameti juhataja võib teha linna muu ametiasutuse juhile ettepaneku selle ametiasutuse esindaja lülitamiseks komisjoni koosseisu. Linna muu ametiasutuse esindajaks komisjonis on vastava ametiasutuse ametnik, kelle esitab antud ametiasutuse juht. Linna muu ametiasutuse ametnikku ei või nimetada komisjoni esimeheks ega komisjoni sekretäriks.

19. Pinna kasutusse andmisest läbirääkimistega pakkumise teel teatatakse Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes. Vajadusel võib sellekohaseid teateid levitada täiendavalt ka muul viisil. Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva arvates Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes sellekohase kuulutuse ilmumise päevast..

20. Läbirääkimistega pakkumise teates tuleb märkida:

20.1 pakkumise korraldaja;

20.2 pakkumise liik;

20.3 kasutusse antava pinna asukoht ja iseloomustus;

20.4 teave, kui pikaks ajaks ja millisel otstarbel pind kasutusse antakse;

20.5 pakkumise alghind (ühe kuu tasu kolmekümne päeva arvestuses);

20.6 pakkumise lisatingimused;

20.7 tagatisraha suurus ja selle tasumise kord;

20.8 millal ja kus saab pinna ning kasutusse võtmise tingimustega tutvuda;

20.9 pakkumiste esitamise ja avamise tähtaeg (vastavalt - kuupäev ning kellaaeg);

20.10 pakkumise võitja väljaselgitamise alused;

20.11 tasu maksmise kord;

20.12 kui pind antakse kasutusse enam kui üheks aastaks - selgitus, et tasu määratakse kindlaks vaid üheks aastaks ja seda võib igaks järgnevaks aastaks suurendada võrreldes senikehtinud tasuga kuni kümme (kaasa arvatud) protsenti;

20.13 meede lepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt punktile 32.

21. Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii tasu kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ja kandma tehtud pakkumise täitmiseks üle tagatisraha. Pakkumise korraldajal ei ole lubatud võtta tasu pakkumises osalemise eest (osavõtutasu vm).

22. Tagatisraha suurus võrdub pakkumise alghinnaga.

23. Pakkumistega ümbrikud avab komisjon pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu, mille kohta koostatakse protokoll ja millele kirjutavad alla komisjoni kõik kohalviibinud liikmed. Pakkumisel osaleja võib viibida pakkumiste avamise juures, mille kohta tehakse märge protokollis.

24. Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

25. Läbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu neist vastab kehtestatud nõuetele.

26. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise nii tasu kui kõigi lisatingimuste kohta.

27. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

28. Pakkumise parimaks tunnistamisel arvestab komisjon nii kehtestatud lisatingimusi kui pakutud hinda, millest tulenevalt asub seisukohale, et teatud pakkumine on parim või et läbirääkimistega pakkumine on nurjunud. Komisjoni seisukoht võrdub komisjoni liikmete enamuse seisukohaga ja vormistatakse komisjoni otsusena. Komisjoni otsuses peavad olema kajastatud kõik pakkumised, komisjoni liikmete võimalikud eriarvamused ja põhjus, miks peeti teatud pakkumist parimaks. Komisjoni otsusele annavad allkirja kõik komisjoni liikmed.

29. Kui linnaosa vanem nõustub komisjoni otsusega, annab ta sellest tulenevalt korralduse lepingu sõlmimiseks komisjoni poolt parimaks tunnistatud pakkumise teinud isikuga või korralduse läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Kui linnaosa vanem ei nõustu komisjoni otsusega, annab ta korralduse läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta, märkides samas, mis tingib komisjoni otsusega mittenõustumise ja edastades komisjoni otsuse ning korralduse ärakirja teadmiseks linnaosa halduskogule. Punktis 51 nimetatud juhul annab ettevõtlusameti juhataja käskkirja lepingu sõlmimiseks komisjoni poolt parimaks tunnistatud pakkumise teinud isikuga või käskkirja läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta. Kui ettevõtlusameti juhataja ei nõustu komisjoni otsusega, annab ta käskkirja läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise kohta, märkides samas, mis tingib komisjoni otsusega mittenõustumise.

30. Läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamisest teatatakse Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes. Teates peavad olema märgitud läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamise motiivid.

31. Linnaosa vanema korralduses või ettevõtlusameti juhataja käskkirjas, mis antakse komisjoni poolt parimaks tunnistatud pakkumise teinud isikuga lepingu sõlmimise kohta, peavad olema näidatud:

31.1 isik, kes on volitatud lepingut sõlmima;

31.2 sõlmitava lepingu liik;

31.3 pinna võimalikult täpne asukoht;

31.4 pinda iseloomustavad põhinäitajad;

31.5 ehitise valitseja;

31.6 isik, kellele pind kasutusse antakse;

31.7 lepingu tähtaeg;

31.8 pinna kasutusse andmise tingimused (pinna kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus vastavalt läbirääkimistel tehtud lõplikule pakkumisele, tasu maksmise kord jm);

31.9 tasu suurus, kusjuures mitmeaastase lepingu puhul peab olema märgitud, et see on määratud kindlaks üheks aastaks;

31.10 kas ja millisel tingimusel lisaks punktis 44 sätestatule jätab linnaosa valitsus või ettevõtlusameti juhataja endale õiguse lepingut igal ajal ühepoolselt lõpetada.

32. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates punktis 31 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut, võib linnaosa vanem tunnistada oma korralduse kehtetuks. Sel juhul parima pakkumise teinud isiku tagatisraha ei tagastata, kusjuures nimetatud meede peab olema märgitud läbirääkimistega pakkumise teates. Punktis 51 nimetatud juhul võib  ettevõtlusameti juhataja tunnistada oma käskkirja kehtetuks, kui parima pakkumise teinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates punktis 31 nimetatud haldusakti andmisest, sõlminud lepingut.

IV Pinna kasutusse andmine otsustuskorras

33. Pinna kasutusse andmine otsustuskorras toimub linnaosa vanema korralduse või ettevõtlusameti juhataja käskkirja alusel, millises haldusaktis peavad olema näidatud:

33.1 isik, kes on volitatud lepingut sõlmima;

33.2 sõlmitava lepingu liik;

33.3 pinna võimalikult täpne asukoht;

33.4 pinda iseloomustavad põhinäitajad;

33.5 ehitise valitseja;

33.6 isik, kellele pind kasutusse antakse;

33.7 lepingu tähtaeg;

33.8 pinna kasutusse andmise tingimused (pinna kasutusotstarve, lisatingimuste täitmise kohustus, tasu maksmise kord jm);

33.9 tasu suurus või märge pinna tasuta kasutusse andmise kohta;

33.10 kas ja millisel tingimusel lisaks punktis 44 sätestatule jätab linnaosa valitsus või ettevõtlusamet endale õiguse lepingut igal ajal ühepoolselt lõpetada.

34. Lisatingimuseks on pinna kasutusse võtja kohustus:

34.1 paigutada pinnale vaid selline välireklaamkandja, mis vastab linnavalitsuse poolt kehtestatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

34.2 eksponeerida samas vaid sellist välireklaami, mis on oma välisilmelt linnapilti ja otseselt antud paika sobilik, kusjuures võimalike vaidluste korral sobivuse küsimuses lähtutakse kultuuriväärtuste ameti arvamusest;

34.3 tagada välireklaami eksponeerimine välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on pinnale paigutatud;

34.4 tagama välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

35. Linnaosa vanem võib põhjendatult otsustada, et pind antakse otsustuskorras kasutusse tasuta. Sel juhul edastatakse punktis 33 nimetatud haldusakti ärakiri teadmiseks ettevõtlusametile ja linnaosa halduskogule ühes linnaosa vanema sellekohase põhjendusega. Punktis 51 nimetatud juhul võib ettevõtlusameti juhataja põhjendatult otsustada, et pind antakse otsustuskorras kasutusse tasuta.

36. Kui pind anti kasutusse otsustuskorras seonduvalt punktiga 10.4, edastatakse punktis 33 nimetatud haldusakti ärakiri ja antud pinna suhtes läbi viidud läbirääkimistega pakkumiste kohta käivate komisjonipoolsete otsuste ning linnaosa vanema korralduste ärakirjad teadmiseks linnaosa halduskogule.

37. Kui punktis 33.6 märgitud isik ei ole ühe kuu jooksul (arvates sellekohase haldusakti andmisest) sõlminud lepingut, võib linnaosa vanem tunnistada oma korralduse või ettevõtlusameti juhataja oma käskkirja kehtetuks.

V Pinna kasutusse andmise lepingu sõlmimine ja muutmine

38. Pinna kasutusse andmisel läbirääkimistega pakkumise korras, samuti pinna kasutusse andmisel otsustuskorras seonduvalt punktiga 10.4, on linnaosa valitsus või ettevõtlusamet kohustatud enne pinna kasutusse andmise lepingu sõlmimist teatama Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes, kellele ja milliste tingimustega pind kasutusse antakse. Pinna kasutusse andmisel läbirääkimistega pakkumise korras tuleb teates avalikustada kõik nõuetekohase pakkumise teinud isikud. Lepingu võib sõlmida pärast seda, kui Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes sellekohase kuulutuse ilmumise päevast on möödunud viis tööpäeva.

39. Pinna kasutusse andmise lepingu võib sõlmida üksnes punktides 31.1 ja 33.1 osundatud isik, kes on kohustatud juhinduma lepingu sõlmimisel nii linnaosa vanema korralduses, ettevõtlusameti juhataja käskkirjas kui ka käesolevas korras, samuti muudes riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatust.

40. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest esimene jääb pinna kasutusse andjale ja teine pinna kasutusele võtjale. Lisaks edastab lepingu sõlminud linnaosa valitsus lepingu ärakirja ettevõtlusametile ning juhul kui ehitise valitseja ei ole linnaosa valitsus, edastab lepingu sõlminud linnaosa valitus lepingu ärakirja ka ehitise valitsejale. Punktis 51 märgitud juhul edastab ettevõtlusamet lepingu ärakirja ehitise valitsejale.

41. Pinna kasutusse andmise lepingut sõlmima volitatud isik võib pidada põhjendatult vajalikuks tehingu notariaalset tõestamist. Tehingu notariaalse tõestamise korral jääb notari tasu selle isiku kanda, kellega on leping sõlmitud.

42. Lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes pärast vastava haldusakti muutmist.

43. Pinna kasutusse andmise lepingu tingimuste muutmise alus on haldusakt, millega muudetakse vastavalt punktis 31 või 33 märgitud haldusakti.

VI Lepingu lõppemine ning lõpetamine

44. Kui pinna kasutusse võtnud isik rikub lepingu tingimusi oluliselt või korduvalt, annab linnaosa vanem korralduse või ettevõtlusameti juhataja käskkirja lepingu ühepooleks ennetähtaegseks lõpetamiseks.

45. Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel peab isik, kellele pind kasutusse anti, vabastama ja korrastama pinna viivitamata enda kulul.

46. Punktis 45 sätestatu eiramisel linnaosa valitsus teisaldab pinnal asuvad objektid ja korrastab pinna ning lisab selleks tehtud kulutused pinna kasutusse võtnud isikule esitatavale lõpparvele või - pinna tasuta kasutusse andmise korral - esitab pinna kasutusse võtnud isikule asjakohase arve.

VII Rakendussätted

47. Pinna kasutusse andmisel ühest kuust lühema perioodi puhul lähtutakse tasu (minimaal)suuruse arvutamisel ühe kuu tasu suurusest, jagades asjakohase tasu kolmekümnega ning korrutades saadud tulemuse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga.

48. Tasu (minimaal)suurust arvestatakse täiskroonides, rakendades üldtunnustatud ümardustava.

49. Laekuva tulu kandmine linnakassasse, jätmine linnaosade valitsuste või ettevõtlusameti majandustuluks sätestatakse linnaeelarvesse.

50. Käesoleva korra kohaselt Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes avaldatav teade tuleb samaaegselt edastada elektrooniliselt ettevõtlusametile.

51. Ettevõtlusamet, lähtudes linnaosade valitsustelt saadud andmetest, informeerib linnavalitsust linnale kuuluvate pindade reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra täitmisest iga paariskuu esimesel linnavalitsuse istungil.