Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kullerkupu tn 5 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 19.05.2004 korraldus number 997
Redaktsiooni kehtivus:19.05.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. mai 2004 nr 997-k

 

 

Kullerkupu tn 5 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 56, p 561, p 562, p 567, 569, p 57,  Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 korralduse nr 2268-k ja 10. detsembri 2003 korralduse nr 2822-k, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 07. märtsi 1994 otsuse nr 1920, nõudeõiguse loovutamise lepingu 18. detsembrist 1996 notariaalregistri nr 8115, nõudeõiguse loovutamise lepingu 18. detsembrist 1996 notariaalregistri nr 8113, nõudeõiguse loovutamise lepingu 04. märtsist 1997 notariaalregistri nr 1093, nõudeõiguse loovutamise lepingu 04. märtsist 1997 notariaalregistri nr 1091, kinke- ja nõudeõiguse loovutamise lepingu 25. jaanuarist 1999 notariaalregistri nr 972, nõudeõiguse loovutamise lepingu 26. aprillist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 2884/2002, Kaire Valtri avalduse 24. märtsist 2003  ja maa tagastamise toimiku nr 1321 materjalid

 

 

1. Kinnitada Kullerkupu tn 5 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 30. märtsi 2004 akt nr 236.

2. Määrata Kristiine linnaosas, Kullerkupu tn 5, endisel kinnistul nr 753  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 38,527 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 2890 (kaks tuhat kaheksasada üheksakümmend) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas aadressil Kullerkupu tn 5 suurusega 926 m2 [(endine kinnistu nr 753, pindala 924,65 m2), millest 38,527 m2 tagastatakse Kaire Valtri´le nõudeõiguse osast suuremas ulatuses] järgmistele isikutele:

3.1 Mare Laur, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/24 mõttelises osas;

3.2 Elli Ploomipuu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

3.3 Kaire Valtri, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 3/24 mõttelises osas;

3.4 Kalle Väärtnõu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Saare maakond – 5/24 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub Mare Laur´ile 4/24 mõttelises osas, Elli Ploomipuu´le 1/2 mõttelises osas, Kaire Valtri´le 3/24 mõttelises osas ja Kalle Väärtnõu´le 5/24 mõttelises osas.

5. Punktis 3.3 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 67 (kuuskümmend seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. alljärgnevalt:

6.1 Kaire Valtri, 25 (kakskümmend viis) krooni;

6.2 Kalle Väärtnõu, 42 (nelikümmend kaks) krooni.

Mare Laur´ile ja Elli Ploomipuu´le tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Mare Laur´ile, Elli Ploomipuu´le, Kaire Valtri´le, Kalle Väärtnõu´le;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse korraldused 27. veebruarist 2002 nr 599-k ja 27. juunist 2001 nr 2772-k.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär