Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endla tn 67 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 19.05.2004 korraldus number 996
Redaktsiooni kehtivus:19.05.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. mai 2004 nr 996-k

 

 

Endla tn 67 maa tagastamine ja  nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 56, p 561, p 562, p 567, 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2001 korralduse nr 1390-k, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 24. oktoobrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 11968, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 18. augusti 1997 otsuse nr 9123, avalduse 16. märtsist 2004 ja maa tagastamise toimiku nr 2319 materjalid

 

 

1. Kinnitada Endla tn 67 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 06. aprilli 2004 aktid nr 237, nr 238, nr 239, nr 240, nr 241 ja nr 242.

2. Määrata Kristiine linnaosas, Endla tn 67, endisel kinnistul nr 1365  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 251,67 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 18875 (kaheksateist tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas aadressil Endla tn 67 suurusega 841 m2, millest 251,67 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 1365, pindala 884 m2 ) järgmistele isikutele:

3.1 Udo Nõmmann, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/8 mõttelises osas;

3.2 Martin Nõmmann, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/8 mõttelises osas;

3.3 Taimi Kunman, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/8 mõttelises osas;

3.4 Kalev Nõmmann, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/16 mõttelises osas;

3.5 Moonika Lootus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/16 mõttelises osas;

3.6 Luule-Marie Pranno, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

5. Punktis 3 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Udo Nõmmann, Martin Nõmmann, Taimi Kunman, Kalev Nõmmann ja Moonika Lootus on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Udo Nõmmann, 25 (kakskümmend viis) krooni;

6.2 Martin Nõmmann, 25 (kakskümmend viis) krooni;

6.3 Taimi Kunman, 25 (kakskümmend viis) krooni;

6.4 Kalev Nõmmann, 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti;

6.5 Moonika Lootus, 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti.

Luule-Marie Pranno´le tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär