Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015 kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 13.05.2004 määrus number 14
Jõustumine:20.05.2004
Kehtetuks tunnistamine:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2004 - 28.11.2010

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. mai 2004 nr 14

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015 kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja 2 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

 

1. Kinnitada “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004-2015“ vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 võtta arendamise kavas seatud eesmärgid ja põhimõtted aluseks ühisveevärgi

ja- kanalisatsiooni arendamisel ning planeeringute koostamisel;

2.2 arvestada iga-aastase eelarvekava koostamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava realiseerimiseks vajalike kulutustega vastavalt eelarve võimalustele;

2.3 viia vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade arv ja piirid vastavusse muutunud olukorraga arvestades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas toodud ettepanekutega;

2.4 teha strateegilised otsused pinna- ja põhjavee kasutusest edasises perspektiivis arvestades nii veevarustuse töökindlust, veekvaliteeti kui ka võimalusi linna veevarustuseks hädaolukorras;

2.5 määratleda hädaolukorra kriteeriumid Tallinnas ja töötada nende alusel välja hädaolukorra veevarustuse kava 1. maiks 2007;

2.6 moodustada töögrupp linnavalitsuse, linnavolikogu ja vee-ettevõtjate esindajatest, kes töötaks välja linna  sademetevee süsteemide, sh kraavide ja ojade, ehitamise ja hooldamise põhimõttelise kontseptsiooni;

2.7 teostada ekspertiis olemasolevale olukorrale ning vastavalt ekspertiisi tulemustele võtta vastu seisukohad kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks ühisveevärgi

ja -kanalisatsiooni seaduse mõistes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade piiritlemisega;

2.8 koostada kriteeriumid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade määratlemiseks varemasustatud piirkondades arvestades olemasolevate süsteemide tehnilist seisukorda ja  territooriumide iseärasusi;

2.9 valmistada ette vee- ja kanalisatsiooniprojektid, millel oleks võimalik taotleda rahastamist Euroopa Liidu struktuurifondidelt;

2.10 tugevdada linnavalitsuse vee- ja kanalisatsiooniküsimustega tegelevaid struktuure arvestades valdkonna suurust ja elutähtsust ning seotust kõigi teiste linna arengut puudutavate küsimustega;

 

2.11 vaadata kava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga 4 aasta järel.

3. Määrus jõustub 20. mail 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Reoveekanalisatsiooni skeem

Sademeveekanalisatsiooni skeem

Tegevuspiirkonnad

Veevarustuse skeem

 

LISA Tallinna Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Arendamise kava 2004-2015