Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Metsa põik 5/Nurme tn 21 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 28.04.2004 korraldus number 819
Redaktsiooni kehtivus:28.04.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. aprill 2004 nr 819-k

 

 

Metsa põik 5/Nurme tn 21 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, § 19¹, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. veebruari 1996 otsuse nr 7004, pandi kustutamise avalduse, müügilepingu, pandilepingu, nõudeõiguse loovutamise lepingu 03.07.2002 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 4416/2002, pandi kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu, pandilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 08.05.2003 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 3424, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 09.06.2003 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 4008 ja maa tagastamise toimiku nr 771 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Metsa põik 5/Nurme tn 21;

1.2 pindala: 1257 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3247 pindalaga 1337 m2) ¾ mõttelises osas järgmistele isikutele:

2.1 Mart Käit, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/2 mõttelises osas;

2.2 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn, 1/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 3/4 mõttelises osas.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3247 maa-ala suurusega 314 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Metsa põik 5/Nurme tn 21 teisele isikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Maa omanikul:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse
“Metsa põik 5/Nurme tn 21 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“ eelnõu juurde

 

 

 

Korralduse alusel tagastatakse osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse omandanud isikutele, määratakse maakasutuse sihtotstarve ja näidatakse ära tagastamata jääva maa-ala suurus

 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. veebruari 1996 otsusega nr 7004 on endise kinnistu nr 3247, maa suurusega 1337 m2, suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Reville Krik ½ mõttelises osas ja Enrico Luht ½ mõttelises osas.

Reville Krik`ile kuulunud vara, sealhulgas maa tagastamise nõudeõiguse, päris tema tütar Pille Krik, kes müüs ehitised ja maa tagastamise nõudeõiguse Mart Käit`ile ¼ mõttelises osas (08.05.2003) ja Aktsiaseltsile Hansa Liising Eesti ¼ mõttelises osas (09.06.2003).

Enrico Luht müüs temale kuulunud ¼ mõttelise osa ehitisest ja ½ maa tagastamise nõudeõigusest Henrik Guthanile (03.02.1997), kes omakorda müüs nimetatud vara Mart Käit`ile (03.07.2002). 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastatakse osaliselt, ¾ mõttelises osas, ja ostueesõigusega erastatakse ¼ mõttelises osas 24.04.1980 kinnitatud krundi plaani töö nr E-2047-80 alusel.

Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad tagastatava maa omanikele ¾ mõttelises osas. Maakasutuse sihtotstarbeks on elamumaa.

Tagastamata jäetakse ¼ mõttelist osa, 314 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana ning selles osas alustatakse kompenseerimise menetlust.

Oleme ettevalmistanud Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõud “Metsa põik 5/Nurme tn 21 maa ostueesõigusega erastamine“ ja “Metsa põik 5/Nurme tn 21 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine“.

 

 

 

 

Eha Võrk

Juhataja asetäitja

Tallinna Maa-amet

 

Koostaja: Epp Nittim 640 4641 19.03.2004