Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 21.04.2004 määrus number 44
Jõustumine:26.04.2004
Kehtetuks tunnistamine:04.10.2010
Redaktsiooni kehtivus:26.04.2004 - 03.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 29.09.2010 nr 70, jõustumine 04.10.2010

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. aprill 2004 nr 44

 

 

 

 

 

Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Õpetajate Maja põhimäärus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 1999 määrus nr 57 Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse kinnitamine.

3. Määrus jõustub 26. aprillil 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

määrusega nr 44

LISA

TALLINNA ÕPETAJATE MAJA

PÕHIMÄÄRUS

 

 

 

     

1.            ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Õpetajate Maja (edaspidi asutus) on Tallinna linna asutus, mille ülesandeks on haridustöötajatele ja teistele linnakodanikele koolituste, kursuste ja ürituste korraldamine ning võimaluste loomine nende läbiviimiseks.

1.2 Asutuse ametlik nimi on Tallinna Õpetajate Maja.

1.3 Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Raekoja plats 14, 10146 Tallinn.

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss ja arved pankades, oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid. Asutusel on oma sümboolika.

1.5 Asutus on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus, kes on asutuse valduses   oleva linnavara valitseja.

1.6 Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

1.7 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.    

 

2.            PÕHITEGEVUSALAD JA OSUTATAVAD TEENUSED  

 

2.1 Asutuse põhitegevuseks on luua haridustöötajatele ja teistele linnakodanikele s.h noortele erinevaid võimalusi oma teadmiste ja võimete arendamiseks ja täiendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

2.2 Põhitegevuse teostamiseks asutus:

2.2.1 korraldab üritusi ja kursuseid haridustöötajatele ning teistele linnakodanikele;

2.2.2 korraldab õpetajate ainesektsioonide tööd;

2.2.3 tagab ülelinnaliste haridusürituste läbiviimise;

2.2.4 tutvustab kunsti ning korraldab näituseid asutuse galeriis; 

2.2.5 osaleb Raekoja platsil toimuvate ülelinnaliste ürituste organiseerimisel.

 

3.         VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS

 

3.1 Asutuse valduses olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes linnavolikogu õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

3.3 Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

3.4 Asutuse tegevust finantseeritakse linnaeelarvest.

3.5 Asutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

Asutuse juht peab teavitama eraldisest või annetusest haridusametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse. 

3.6 Asutusel on õigus korraldada tasulisi üritusi ja kursuseid.

3.7 Haridusameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest asutusele laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast  tulenevate ülesannete täitmiseks ning asutuse ülalpidamiseks.

 

4.            JUHTIMINE

 

4.1 Asutust juhib direktor, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu haridusameti juhataja linnavalitsuse korralduse alusel.

4.2 Asutuse juht täidab järgmiseid ülesandeid:

4.2.1 juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

4.2.2 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.3 teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;

4.2.4 kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

4.2.5 esitab asutuse eelarve projekti;

4.2.6 annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.7 kinnitab kooskõlastatult haridusameti juhatajaga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhile otsustab haridusameti juhataja;

4.2.8 avab pankades kooskõlastatult haridusameti juhatajaga ja Tallinna Linnakantselei loal arveldus- ja muid arveid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise ja aruandluse korrale;

4.2.9 täidab muid ülesandeid.

4.3 Asutuse juhi äraolekul asendab teda haridusameti juhataja poolt määratud isik.

 

5.            ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tallinna õigusaktidele.

5.2 Asutuse tegevust kontrollib haridusamet.

 

6.             ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel haridusametile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär