Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pihlaka tn 23 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2004 korraldus number 688
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2004 nr  688-k

 

 

Pihlaka tn 23 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, lg 2, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 56, p 561, p 562, p 567, 569, p 57, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 2,  Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1747-k ja 19. novembri 2003 korralduse nr 2614-k, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. aprilli 1994 otsuse nr 2589 ja 03. detsembri 2001 otsuse nr 12270, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 01. novembrist 1999 notariaalregistri nr 4855, kokkuleppe hoonestusõiguse seadmiseks 23. jaanuarist 2002 notariaaldokumendi number notariaalregistris 785/2002, Rein Bucht´i avalduse 18. novembrist 2002  ja maa tagastamise toimiku nr 1614 materjalid

 

 

1. Kinnitada Pihlaka tn 23 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 10. märtsi 2004 akt nr 235.

2. Määrata Nõmme linnaosas, Pihlaka tn 23, endisel kinnistul nr 1851  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 182,5 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 4177 (neli tuhat ükssada seitsekümmend seitse) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada nõudeõigusest suuremas ulatuses õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas aadressil Pihlaka tn 23 suurusega 2179 m2, millest 182,5 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 1851, pindala 7986 m2 ) järgmisele isikule:

3.1 Rein Bucht, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

4. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub 1/2 mõttelises osas Rein Bucht´ile ja 1/2 mõttelises osas Malle Bucht´ile, kellega on sõlmitud kokkulepe hoonestusõiguse seadmiseks.

5. Punktis 3.1 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktis 3.1 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

7.4 säilitada haljasala kõrghaljastusega.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 3.1  nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10 a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär