Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tulika tn 19 kinnistu ja Sinika tn nurga maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2004 korraldus number 511
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2004 - ...

 

                                 TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts 2004 nr  511-k

 

 

Tulika tn 19 kinnistu ja Sinika tn nurga maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 4, 10 ja 11

 

 

1. Algatada Tulika tn 19 kinnistu ja Sinika tn nurga maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 1,1 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Tulika tn 19 kinnistule äri- ja eluhoone ning parkimismaja rajamine; planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine või täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

2.  Kinnitada Tulika tn 19 kinnistu ja Sinika tn nurga maa-ala detailplaneeringu lähteülesanne nr 261 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

17. märtsi 2004

korraldusega nr 511-k

 

 

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1879

 

 

Tulika tn 19 kinnistu ja Sinika tn nurga maa-ala detailplaneeringu koostamiseks.

 

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja on Aktsiaselts Flora Liit

 

Planeeritava ala suurus on 1,1 ha.

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

1.1 Aktsiaseltsi Flora Liit taotlus 27.05.1998;

1.2 Planeerimisseadus;

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

2.1 Tulika tn 19 kinnistule äri- ja eluhoone ning parkimismaja rajamine;

2.2 planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine või täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid:

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.4 Eesti standard - kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur (EVS 809-1:2002);

3.5 olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.6 planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.7 planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd;

3.8 lähteülesande kooskõlastajate kirjad tingimustega:

3.8.1 Tallinna Keskkonnaameti kiri 22.12.1998 nr 8-11/1106;

3.8.2 Tallinna Kommunaalameti kiri 15.11.1998 nr 5/3.1-2/868.

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala juhtfunktsioon Tulika tn 19 kinnistu osas ettevõtluse segahoonestusala, alal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Sinika tänava äärne ala on väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamute, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

4.2 Planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Tulika ja Sinika tänava nurgal.

4.3 Tulika tn 19 kinnistul on äri- ja tootmishooned. Sinika tänava ääres 3-korruselised korterelamud. Kõrghaljastust on elamute aedades. Reljeef on suhteliselt tasane.

 

5. Nõuded detailplaneeringu koostamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Esitada uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Esitada eskiislahenduses planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed, mis sisaldavad:

5.2.1.1 planeeritava alaga külgnevatel aladel algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute skeemi;

5.2.1.2 lähiümbruse liiklusskeemi, sh juurdepääse planeeritavale alale, sõiduteid, kergliikluse teid, jalakäijate ülekäiguradasid ja ühistranspordi peatuseid;

5.2.1.3 üldiseks kasutamiseks kavandatavaid ja olemasolevaid puhke- ja virgestusalasid;

5.2.1.4 kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaadet ja analüüsi, arvestades olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtestatud detailplaneeringuid;

5.2.1.5 planeeringualal asuvatele kruntidele määratud ehitusõiguse põhjendust, arvestades kontaktala hoonestuse omapära, olemasolevaid ja kujundatavaid kaugvaateid, kvartalite nurgalahenduste vajadust jms.

5.2.2 Määrata krundi ehitusõigus, mis sisaldab:

5.2.2.1 planeeritavate kruntide maa kasutamise sihtotstarbeid;

5.2.2.2 hoonete suurimat lubatud arvu krundil;

5.2.2.3 hoonete suurimat lubatud ehitusalust pinda, näidates võimaliku hoonestatava ala täpse paiknemise krundil;

5.2.2.4 ehitiste suurimat kõrgust krundil meetrites, sidudes selle absoluutse kõrgusega ning tagades naaberkruntide normatiivsed valgustustingimused.

5.2.3 Määrata ehitiste üldised asukoha- ja arhitektuurinõuded, mis sisaldavad:

5.2.3.1 kohustuslikku ehitusjoont krundi tänavapoolses osas, arvestades olemasolevate, ehitusloa alusel püstitatud hoonetega;

5.2.3.2 ehitistevahelisi kujasid vastavalt normatiivdokumentidele;

5.2.3.3 uusehitiste püstitamise võimalust ning hoonete stiililisi, mahulisi ja asukohanõudeid;

5.2.3.4 arhitektuursete piirangutena hoonete katusetüüpe ja –kaldeid;

5.2.3.5 piirete asukohti, tüüpe ja kõrgusi.

5.2.4 Näidata kõrg- ja madalhaljastus, nii säilitatav kui juurdeprojekteeritav.

5.2.5 Koostada detailplaneering lähtudes Eesti standardist “EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.“

5.2.6 Krundi ehitusõigus ja piirangud määrata vastavalt lähteülesande juurde kuuluvates materjalides “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“ esitatud nõuetele.

 

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral määrata ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine.

5.3.2 Koostada planeeringuala keskkonnaseisundi ülevaade. Ülevaatest tuleneva vajaduse korral teostada reostusuuringud või määrata reostusuuringute koostamise vajadus ehitusprojekti mahus.

5.3.3 Koostada planeeringuala haljastuse ülevaade. Ülevaatest tuleneva vajaduse korral koostada dendroloogiline inventariseerimine või määrata inventariseerimise vajadus ehitusprojekti mahus. Detailplaneeringu koostamisel lähtuda keskkonnastrateegia põhimõtetest ning väärtusliku haljastuse säilitamise ja kasvutingimuste tagamise nõuetest. Anda linnaruumi terviklikkust taotlev heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendus, mis arvestab Tallinna rohevõrgustikuga, tagades selle säilimise ja täiendamise.

5.3.4 Tagada planeeritavale maa-alale jäävatele puurkaevudele nõuetekohane sanitaarkaitseala, tähistades tampoonitavad puurkaevud eraldi tingmärgiga. Olemasolevad kogumis- ja imbkaevud näidata likvideeritavatena.

5.3.5 Määrata soojavarustuse põhimõtted, arvestades kaugkütteseaduse alusel moodustatud kaugküttepiirkondade paiknemisega ning hinnates valitud kütteliigi ja teiste saasteallikate koosmõju keskkonnale. Planeeritavate lokaalkatlamajade keskkonnamõju hindamisel esitada saastearvutus.

5.3.6 Määrata tekkivate jäätmete käitlemise põhimõtted. Vajadusel lahendada taaskasutavate jäätmete kogumine liikide kaupa, soovitatavalt hoonete mahus või jäätmemajades. Üksikelamute planeeringualal näha ette maa-alad ühiskasutusega kogumismahutite paigaldamiseks.

5.3.7 Hinnata olemasolevate eluhoonete insolatsioonitingimuste muutumist tulenevalt planeeringuga kavandatavast ehitustegevusest.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada piirkonda teenindava liikluskorralduse ettepanek, arvestades Eesti standardis EVS 843:2003 toodud nõuete ja rakendusjuhistega.

5.4.2 Parkimine lahendada eelistatavalt omal krundil. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendada parkimine planeeringuala kontaktvööndis asuvates olemasolevates parklates. Korterelamute planeerimisel näha soovitavalt ette vähemalt üks parkimiskoht korteri kohta.

5.4.3 Näidata kruntidelt väljasõitude soovitatavad asukohad, vajadusel määratledes krundi osad, kuhu on keelatud väljasõite rajada.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Määrata tehnovõrkude ja rajatiste asukohad vastavalt tehnovõrkude valdaja poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Tehnovõrgud kavandada reeglina tänava maa-alale, määrates vajadusel torustike asukohad tänava põiklõikes.

5.5.2 Määrata vertikaalplaneerimise põhimõtted ning vajadusel sademete-, drenaaž- ja transiitvee ärajuhtimine eelvooluni, mis välistab naaberkruntidele valguva vee hulga suurenemise.

5.5.3 Esitada planeeringualalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritud tehnovõrgud.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Esitada ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Kanda tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid tehnovõrkude koondplaanile.

 

6. Vormistamine

6.1 Koostada detailplaneering digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele materjalidele “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

6.2 Esitada detailplaneeringu eskiis (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste skeem M 1:2000, hoonestuskava, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavat avalikku arutelu.

6.3 Esitada eskiislahenduses eraldi joonis (soovitavalt A3 formaadis) planeeringualale jäävate kruntide piiridega ning tabeliga, milles on kajastatud kruntide aadressid (detailplaneeringuga moodustavatele kruntidele määrata uued aadressid) ja maa sihtotstarbed katastriüksuste liikide kaupa.

6.4 Esitada detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning enne kehtestamist viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ning ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

6.5 Lisada detailplaneeringule planeeringu vastuvõtmiseks eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ning eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

6.6 Esitada detailplaneeringu koosseisus vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

7. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

7.1 Kristiine Linnaosa Valitsus;

7.2 Kristiine Linnaosa Halduskogu;

7.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus;

7.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

7.5 Tallinna Kommunaalamet;

7.6 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet.

 

8. Detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

8.1 situatsiooniskeem;

8.2 planeeritava ala skeem M 1:2000;

8.3 nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult tellija eksemplaris);

8.4 Aktsiaseltsi Flora Liit taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

8.5 Raivo Kiipsaare taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

8.6 volikiri;

8.7 väljavõte Tulika tn 19 krundi plaanist M 1:500;

8.8 lähteülesande kooskõlastused:

8.8.1 Kristiine Linnaosa Valitsuse kiri 15.12.1998 nr 2-5/879;

8.8.2 Tallinna Keskkonnaameti kiri 22.12.1998 nr 8-11/1106;

8.8.3 Tallinna Transpordiameti kiri 10.12.1998 nr 9-9/837;

8.8.4 Tallinna Kommunaalameti kiri 15.11.1998 nr 5/3.1-2/868.

 

9. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kolm aastat, arvates linnavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär