Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sompa tee 5, Sompa tee 8 ja Sompa tee 8a maa osaline tagastamine ja mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.03.2004 korraldus number 500
Redaktsiooni kehtivus:17.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. märts 2004 nr  500-k

 

 

Sompa tee 5, Sompa tee 8 ja

Sompa tee 8a maa osaline tagastamine ja mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1, p 2, p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, lg 5, § 13, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Asjaõigusseaduse § 156, § 188, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, 562, p 57, p 58, Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 1998 määruse nr 5 “Tallinna Keskkonnastrateegia aastani 2010“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldused 21. aprillist 1999 nr 2869-k ja 2870-k, Maardu Linnavalitsuse 11. septembri 2002 korralduse nr 475, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 05. juuni 1995 otsuse nr 5615, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 23. maist 1997 notariaalregistri nr 2378, kokkuleppe 04. jaanuarist 2004 ja maa tagastamise toimiku nr 2521 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sompa tee 5;

1.2 pindala: 9886 m2;

1.3 sihtotstarve: maatulundusmaa (M).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Kriibi nr 85“, endine kinnistu nr 12245 pindalaga 60380 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Maie Lind, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Hugo Leppik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Peeter Viikholm, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Maie Lind, 100 (ükssada) krooni;

4.2 Hugo Leppik, 50 (viiskümmend) krooni;

4.3 Peeter Viikholm, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

5.1 asukoht: Sompa tee 8;

5.2 pindala: 2506 m2;

5.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

6. Tagastada punktis 5 nimetatud maa (endine “Kriibi nr 85“, endine kinnistu nr 12245 pindalaga 60380 m2) järgmisele isikule:

6.1 Peeter Viikholm, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

7. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 6.1 nimetatud isikule.

8. Punktis 6.1 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

9. Tagastada  osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

9.1 asukoht: Sompa tee 8a;

9.2 pindala: 25336 m2

9.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

10. Tagastada punktis 9 nimetatud maa (endine “Kriibi nr 85“, endine kinnistu nr 12245 pindalaga 60380 m2) järgmistele isikutele:

10.1 Maie Lind, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 13921/25336  mõttelises osas;

10.2 Hugo Leppik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn –  6960/25336 mõttelises osas;

10.3 Peeter Viikholm, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn –  4455/25336 mõttelises osas.

11. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

12. Punktis 10 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

12.1 Maie Lind, 110 (ükssada kümme) krooni;

12.2 Hugo Leppik, 55 (viiskümmend viis) krooni;

12.3 Peeter Viikholm, 35 (kolmkümmend viis) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

13. Mitte tagastada endise kinnistu nr 12245 maa-ala suurusega 2892 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressidega Sompa tee 6 ja Sompa tee 6a teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

14. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

15. Endise kinnistu nr 12245 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 1260 m2  osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

16. Maa taotlejatel:

16.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

16.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

16.3 säilitada kõrghaljastusega metsa-alad.

17. Sompa tee 8 krundi taotlejal on  juurdepääs avalikult kasutatavale teele  läbi Sompa tee 8a krundi.

18. Sompa tee 8a krundi taotlejatel tagada juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt Sompa tee 6, Sompa tee 6a ja Sompa tee 8 kruntidele.

19. Tallinna Maa-ametil:

19.1 teha korraldus teatavaks Maie Lind´ile, Hugo Leppik´ule, Peeter Viikholm´ile;

19.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

20. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär