Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Üüri piirmäära kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 18.03.2004 määrus number 9
Jõustumine:25.03.2004
Kehtetuks tunnistamine:21.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2004 - 21.06.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 11.06.2015 nr 14 [RT IV, 18.06.2015, 2 - jõust. 21.06.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. märts 2004 nr 9

 

 

 

 

Üüri piirmäära kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Elamuseaduse § 37¹ lg 1 ja lg 2 ning tulenevalt Tallinna Halduskohtu 13. jaanuari 2004 otsusest haldusasjas nr 3-337/04 ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Mitte muuta Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2001 määrusega nr 12 kehtestatud üüri piirmäära 15 (viisteist) krooni eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus, tuginedes käesoleva määruse lahutamatuks lisaks olevas seletuskirjas esitatud faktilistele asjaoludele.

2. Määrus jõustub 25. märtsil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavolikogu 18. märtsi 2004

määrusele nr 9

 

Seletuskiri

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse "Üüri piirmäära kehtestamine" juurde

 

 

 

Õigusjärgsetele omanikele tagastatud elamuid on Tallinnas 2 226. Tagastatud elamutes asub 14 648 eluruumi. Üürnikega kortereid tagastatud elamutes on 28. veebruari 2003. aasta seisuga 6 000. Tagastatud elamute üürnikest eluruumi taotlejaid on 3 355, kusjuures neist enamik Kesklinnas (1 669), Põhja-Tallinnas (1 011) ja Nõmmel (443).

Sundüürnike eluaseme küsimuse lahendamiseks on ellu kutsutud munitsipaalelamuehitusprogramm “5000 korterit Tallinnale“. Üüri piirmäära ennatliku tõstmisega kaasneks paratamatult sundüürnike staatuses olevate isikute sotsiaalse olukorra järsk halvenemine.

Üüri piirmäära tõstmine ahendaks oluliselt Tallinna võimalusi sundüürnike küsimuse efektiivseks, õiglaseks ja õiguspäraseks lahendamiseks. Sellega tekiks surve pikaajalisele eluasemestrateegiale ette nähtud vahendite suunamiseks lühiajalistesse meetmesse üüri piirmäära tõstmisega kaasnevate sotsiaalsete tagajärgede koheseks leevendamiseks.

Üüri piirmäära tõstmine võiks seada küsimärgi alla kogu munitsipaalelamuehitusprogrammi “5000 korterit Tallinnale“ rakendamise, mis pikas perspektiivis ähvardaks sundüürnike küsimuse lahendamise lükata teadmata tulevikku.

Selline otsus ei oleks kooskõlas linnalt eluruumi taotlejate ootustega ning nende õigusega saada raskesse olukorda sattununa linnalt abi. Samuti ei oleks see kooskõlas ka nende õigusjärgsete omanike huvidega, kes samuti on huvitatud linna munitsipaalehitusprogrammi lõpule viimisest ning turusuhetel põhineva ning eriregulatsioonide poolt piiramata olukorra taastamiseks oma eluruumi osas.

Elamuseaduse § 371 lg 1 kohaselt ei ole kohaliku omavalitsuse volikogul kohustust automaatselt muuta üüri piirmäärasid üks kord 12 kuu jooksul, vaid ainult juhul, kui üüri mõjutavad hinnad on viimasest piirmäärade kehtestamisest arvates muutunud.

Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2001 määrusega nr 12 muudeti 1. juunist 2001 Tallinna Linnavolikogu 18. novembri määruse nr 36 “Üüri piirmäära kehtestamine“ punkti 1 ja asendati üüri piirmäär 8 (kaheksa) krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus 15 (viieteistkümne) krooniga eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. See oli märgatav ja peaaegu kahekordne piirmäära tõus. Üüri suurust mõjutavate hindade muutumist iseloomustab tarbijahinnaindeks. Statistikaameti andmetel on tarbijahinnaindeksi muutus 2004. aasta jaanuaris võrreldes 2001. aasta maiga 5.2%. Üüri mõjutavate hindade muutus ei ole piisavalt määrav, et hindade uus tõstmine oleks vajalik ja põhjendatud.

Tulenevalt eeltoodust ning arvestades seda, et munitsipaalmajade üürnikud ja sundüürniku staatuses olevad inimesed on keskmisest madalama maksevõimega ning paljud neist ei tule juba täna toime oma eluasemekulude katmisega, ei ole mõistlik tõsta üüri piirmäära.