Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Juurdeveo tn 12 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2004 korraldus number 404
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2004 nr  404-k

 

 

Juurdeveo tn 12 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4 ja lg 5, § 15 lg 1, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 56, p 561, p 562, p 567, 569, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Tallinna Linnavalitsuse 05. novembri 2003 korralduse nr 2452-k, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 21. augusti 1995 otsuse nr 5929, avalduse 27. aprillist 2003 ja maa tagastamise toimiku nr 4267 materjalid

 

 

1. Kinnitada Juurdeveo tn 12 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 28. jaanuari 2004 aktid nr 233 ja 234.

2. Määrata Kesklinna linnaosas, Juurdeveo tn 12, endisel kinnistul nr 2699  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 113,39 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 8080 (kaheksa tuhat kaheksakümmend) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada nõudeõigusest suuremas ulatuses õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas aadressil Juurdeveo tn 12 suurusega 389 m2, millest 113,39 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 2699, pindala 826,82 m2 ) järgmistele isikutele:

3.1 Signe Reiman, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

3.2 Svea Beitler-Dorch, i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/2 mõttelises osas.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3 nimetatud isikutele.

5. Punktis 3 nimetatud isikud on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktis 3 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Signe Reiman, 100 (ükssada) krooni;

6.2 Svea Beitler-Dorch, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile, Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Signe Reiman´ile ja Svea Beitler-Dorch´ile;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär