Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linda tn 14 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2004 korraldus number 398
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2004 nr 398-k

 

 

Linda tn 14
maa osaline tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, Ehitusseaduse § 14, Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 04. septembri 1995 otsuse nr 6031, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 17. juunist 1997 notariaalregistri nr 5881 ja maa tagastamise toimiku nr 12071 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Linda tn 14;

1.2 pindala: 923 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3281 pindalaga 1024,56 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Tiia Palu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Peeter Luks, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harjumaa – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Endise kinnistu nr 3281 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 101,56 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Tiia Palu, 100 (ükssada) krooni;

5.2 Peeter Luks, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 nõudeid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär