Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" algatamine

Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 otsus number 42

Redaktsiooni kehtivus 04.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. märts 2004 nr 42

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ algatamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 p 1 ning linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1 ja lg 8,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ koostamine.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul teemaplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Teemaplaneeringu koostamise ja menetlemise ajal kooskõlastada nende detailplaneeringute puhul, mis sisaldavad ettepanekut määrata hoone suurimaks kõrguseks üle 27 meetri, lähteülesanded linnamajanduskomisjoniga.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees