Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 25.02.2004 määrus number 16
jõustumine 01.03.2004

Redaktsiooni kehtivus 01.03.2004 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. veebruar 2004 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Ehitusseaduse § 75 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2003 otsusest nr 284,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse määruseid alljärgnevalt:

1.1 teha 15. septembri 1995 määrusega nr 61 kinnitatud eluruumide erastamise eeskirjas järgmised muudatused:

1.1.1 asendada punktis 2 sõnad “registreerinud selle hooneregistris“ sõnadega “see on registreeritud Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.2 asendada punktis 12 sõnad “Tallinna Hooneregistri Munitsipaalettevõttes“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.3 asendada punktis 21.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri Munitsipaalettevõtte tõend“ sõnadega “Riiklik ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.1.4 asendada punktis 25 sõna “Tallinna Hooneregistris“ sõnaga “Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.5 asendada punktis 25 tähtaeg “15“ tähtajaga “5“;

1.2 teha 20. juuni 1997 määrusega nr 52 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas järgmised muudatused:

1.2.1 muuta punkti 20 ja sõnastada see järgmiselt: “Tagastatud ehitiste omandiõiguse ülemineku registreerib Riiklikus ehitisregistris 5 päeva jooksul arvates akti koostamise päevast vara üleandja. Kui vara üleandjaks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus esitab üleandja vara üleandmise akti registreerimise menetluseks Tallinna Maa-ametile“;

1.2.2 asendada lisa 1 punktis 2.2 sõnad “Tallinna Hooneregistris hiljemalt 3 kuu“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris 5 päeva“;

1.3 teha 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas järgmised muudatused:

1.3.1 asendada punktis 11.3 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatis“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.3.2 asendada punktides 21.2 ja 29.4 sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.3.3 asendada punktis 27.7 sõna “hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.4 teha 28. novembri 1997 määrusega nr 88 kinnitatud maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra punktis 16 järgmine muudatus:

1.4.1 asendada sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.5 teha 05. detsembri 1997 määrusega nr 91 kinnitatud riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korras järgmine muudatus:

1.5.1 asendada punktis 4.1 ja lisa punktis 1 sõnad “hooneregistri teatis või ehitusregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.6 teha 27. detsembri 2000 määrusega nr 91 kinnitatud maa munitsipaliseerimise korraldamine järgmine muudatus:

1.6.1 asendada punktis 1.7.6 sõnad “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.7 teha 03. jaanuari 2001 määrusega nr 1 kinnitatud maa ostueesõigusega erastamise korras järgmised muudatused:

1.7.1 asendada punktis 7.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatis, selle puudumisel Tallinna Ehitusregistri või Riikliku Ehitusregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte või muu ehitise omandiõigust tõendav dokument“;

1.7.2 asendada punktis 31.3 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatisele (teatise number), Tallinna Ehitusregistri või Riikliku Ehitusregistri õiendile“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõttele“;

1.7.3 asendada punktis 32 sõna “hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.7.4 asendada punktides 35 ja 36.5 sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.7.5 asendada punktis 42.7 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatisele (teatise number)“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõttele (väljavõtte number)“;

1.8 teha 28. veebruari 2001 määrusega nr 42 kinnitatud korteriomandi seadmise korras järgmised muudatused:

1.8.1 asendada punktis 6.1.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri (edaspidi hooneregister) tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.8.2 asendada punktis 7.3.1 sõnad “hooneregistri tõend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.8.3 asendada punktides 6.5 ja 8.2.3 sõnad “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.8.4 asendada punktides 6.6 ja 6.7.4 sõna “hooneregistris“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.8.5 asendada punktis 6.6 sõna “hooneregistrile“ sõnaga “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.8.6 asendada punktides 6.7 ja 26.2 sõna “hooneregistri“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri“;

1.8.7 asendada lisa 1 punktis 5.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri tõend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“; 

1.9 teha 28. veebruari 2001 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna linnas asuvate mitteeluruumide registreerimise korras järgmine muudatus:

1.9.1 asendada punktis 3 sõna “hooneregistrisse“ sõnadega “Riiklikku ehitisregistrisse“;

1.10 teha 14. mai 2003 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise korras järgmised muudatused:

1.10.1 asendada punktides 1.16.1 ja 1.16.3 sõnad “Tallinna Hooneregistris“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.10.2 asendada lisa 1 punktis 2 sõna “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1  15. novembri 1991 määrus nr 266 “Elamumajanduse üleviimine isemajandamisele“;

2.2  11. septembri 1992 määrus nr 174 “Tallinna Linnavalitsuse infosüsteemist“;

2.3  22. septembri 1995 määruse nr 64 “Mittetulundusühistute registreerimise eeskirja kinnitamine“ punktid 1 ja 2;

2.4  27. jaanuari 1997 määruse nr 7 “Tallinna Hooneregistri teenuste hindade kehtestamine“ punkt 1;

2.5  23. oktoobri 1998 määrus nr 66 “Nõmme linnaosas asuvatest erastamisele mittekuuluvatest elamutest elanike ümbermajutamine ja kvartalite hoonestamine“;

 

 

 

 

2.6  27. detsembri 2000 määrus nr 92 “Ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine“.

3. Määrus jõustub 1. märtsil 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär